• HET MYSTERIE GODS

Zo werkt Gods liefde!

Bijgewerkt: 7 mei 2019


Schrijver: Unity

Een simpele conclusie


Als God almachtig is, dan kan Hij toch alles? God is almachtig, ja, maar wel zonder zonde en kan dus niet handelen vanuit zonde, want zonde maakt iemand niet machtig, maar juist machteloos, (en dood)!

'Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.' - Romeinen 6:23

God lost problemen daarom niet op zoals mensen vaak doen met zondige werken als vijandschap, ruzie, jaloezie, toorn, twist, afgunst of moord, maar met vruchten van de geest zoals: liefde, vrede, vreugde, vriendelijkheid, geduld, goedheid, geloof en zelfbeheersing.

'Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.' - Galaten 5:19-22

God zal het slechte altijd overwinnen met het goede.

'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.' - Romeinen 12:21

Jezus als Zijn evenbeeld gaf met Zijn zelfopofferende dood de perfecte demonstratie. Hij doodde niemand, opende zelfs Zijn mond niet toen Hij uit liefde voor ons vrijwillig als een lam naar de slacht ging,


'De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.' - Johannes 1:29

om zo onze tegenstander te onttronen.


'Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen,' - Hebreeën 2:14

Hij leed voor ons zonder dat Hij zelf schuldig was.


'Gij hebt deze mens bij mij gebracht als iemand, die het volk afvallig maakt, en zie, ik heb Hem in uw tegenwoordigheid verhoord en in deze mens geen enkele grond gevonden voor datgene, waarvan gij Hem beschuldigt.' - Lucas 23:14

DAT is lijden voor rechtvaardigheid. ZO overwint God het kwaad.


'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.' - Romeinen 12:21

Dus is God de schuld geven van het lijden op deze wereld, als het beschuldigen van een brandweerman die ons uit het vuur wilt redden. Maar als dit het volmaakte voorbeeld is dat God ons geeft, moeten we logischerwijs concluderen dat degene, die opdracht gaf in het oude verbond om problemen op te lossen door iedereen af te slachten zowel mannen, vrouwen, kinderen en zelfs baby’s, absoluut niet de Vader vertegenwoordigde, maar de tegenstander is, die zich blijft veranderen in een engel des lichts.


'Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.' - 2 Korinthiërs 11:14

De God van dit tijdperk die onze gedachten verduistert.


'ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.' - 2 Korinthiërs 4:4

Degene die de hele wereld laat dwalen.


'En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.' - Openbaring 12:9

Hij is het die ons verleidt om kwaad te overwinnen met nog veel meer geweld, (meer kwaad, meer zonde)!


'En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.' - Matteüs 24:12

Hij wilt ons laten zondigen door haters en moordenaars van ons te maken en er zo voor te zorgen, dat het beeld van onze liefdevolle vader wiens vrede alle verstand te boven gaat,


'En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.' - Filippenzen 4:7

in onze geest wordt vertroebeld, doordat we al dat geweld aan God gaan toeschrijven, alsof God wel handelt vanuit zonde. Een oog voor een oog


'oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet,' - Exodus 21:24

is echter niet hetzelfde als de andere wang toekeren!

'Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen.' - Lucas 6:29

Maar wij herkennen de boom aan zijn vruchten.


'Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom.' - Matteüs 12:33

Druiven leest men niet van doornen, noch vijgen van distels.


'Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?' - Matteüs 7:16

Een goede boom KAN geen kwade vruchten voortbrengen.


'Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.' - Matteüs 7:18

Een bron brengt niet zout EN zoet water voort.


'Kan soms, mijn broeders, een vijgeboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven.' - Jakobus 3:12

Maar hoe beëindigt God dan al het geweld en leed?


Gods oplossing voor al het geweld en leed ligt in het scheiden van de (goeden en de slechten), van schapen en bokken van tarwe en onkruid, enzovoorts.


'En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken,' - Matteüs 25:32

Zo komen de (goeden "schapen") terecht in Zijn stad van rust en vrede,


'Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.' - Hebreeën 4:9-10

maar de (slechten "bokken"), daarbuiten in een louterende “smeltoven van ellende”,


'Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende.' - Jesaja 48:10

waar zij geen schapen meer hebben om te onderdrukken, waar zij elkaar gaan onderdrukken en waar ook hun beschuldigende, oordelende en wrekende god heerst die hun geweld leerde.

'en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.' - Openbaring 20:10

'En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.' - Openbaring 20:15

Daar is de duisternis waar ze wenen en knarsetanden.


'en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.' - Matteüs 13:42

Uiteindelijk zullen ze vrijwillig gaan kiezen voor het bewandelen van Gods wegen,


'en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren , naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.' - Jesaja 2:3-4

doordat ze in gaan zien dat hun vroegere, eigen gekozen wegen altijd zullen leiden tot

ellende en dood,


'Ik weet, o Here , dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten.' - Jeremia 10:23

want slechtheid is net zo zelfvernietigend als kanker die uiteindelijk het lichaam ten gronde richt. Zo redt God niet alleen goede, maar ook slechte mensen die wel eerst door schade en schande gelouterd zijn, maar daarna alsnog toegevoegd worden aan Zijn volk. Want de gezonden hebben geen dokter nodig, maar zij die ziek zijn wel.

'En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.' - Marcus 2:17

Als iedereen er is, wordt als laatste vijand de dood te niet gedaan.

'De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,' - 1 Korinthiërs 15:26

Zo wordt God dus de Redder van ALLE mensen.


'Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.' - Romeinen 5:18

God roeit slechte mensen niet uit, dat gaat tegen Zijn volmaakte karakter in,


'en zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die zich in het dal Ben-Hinnom bevinden, om hun zonen en dochters met vuur te verbranden, hetgeen Ik niet geboden heb en wat in mijn hart niet is opgekomen.' - Jeremia 7:31

maar leert ze om Zijn wegen te bewandelen om ze zo te redden. Hij overwint het kwade met het goede.


'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.' - Romeinen 12:21

Zo werkt Gods liefde.