• HET MYSTERIE GODS

Zijn oordeel zal genade zijn

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Sod HaElohim


In tegenstelling tot wat de algemene kerkleer leert over de dag van Gods oordeel, zal het oordeel uiteindelijk over Gods genade gaan.


Romeinen 5:15 15 Maar wat een verschil is er tussen de zonde van de mens en de genade van God! Door de schuld van één mens, Adam, zijn de mensen gestorven. Maar boven alles uit gaat de genade van God die Hij aan alle mensen schenkt, door die ene mens Jezus Christus. (HTB)

De boodschap van dit bovenstaande goede nieuws aangaande Gods genade was de essentie van Paulus zijn evangelie zoals wij ook in Handelingen 20:24 kunnen lezen.

Handelingen 20:24 24 Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.

De veroordelende ideologie (religieus denken) zoals de algemene kerkleer tegenwoordig leert wordt echter door Paulus afgestraft.

Efeziërs 2:8-9 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

Genade is namelijk een vrije gift die God aan de gehele schepping schonk. Het gaat niet om uw werken, maar juist om hetgeen God voor u heeft bewerkstelligd.

Romeinen 5:10-11 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11 en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

Om terug te komen op Paulus zijn afkeer aangaande het veroordelen gaat hij zelfs een stuk dieper wanneer het over oordelen gaat, hij geeft zelfs iets meer inzicht in 1 Korinthiërs 4:5 aangaande Gods mysterie.

1 Korinthiërs 4:5 5 Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.

Paulus laat een God zien die lovend is naar een ieder. Een ieder zal Gods lof krijgen die hem of haar toekomt. Dat sluit feitelijk niemand uit! Laten wij het er dan ook over eens zijn dat lof ook iets geheel anders is dan een veroordeling. God de Vader houdt van u en iedereen, en zijn oordeel zal als het ware een feest zijn voor de gehele schepping.

Filippenzen 2:9-11 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Niemand uitgesloten!

0 keer bekeken