• HET MYSTERIE GODS

Zaligmaking van iedereen

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Sod HaElohim


Genade is veel inhoudelijker en verbazingwekkender dan dat menig mens erkent. Het is religie dat het volledige werk van het offer aan het kruis volbracht door Jezus Christus verbergt en krachteloos verkondigd. De zaligmaking van de mensheid is voor ALLEN volledig en voldaan. Volgens religie zal de meerderheid van Gods schepping verloren gaan. Religie leert dat God willens en wetens (met voorkennis) de mensheid heeft geschapen, waarvan Hij de meerderheid voor eeuwig zal verdoemen. Maar dit is totaal het tegenovergestelde van Gods karakter!

1 Johannes 1:5 5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Hieronder enkele voorbeelden van verzen die de zaligmaking van de gehele mensheid bekend maken en Gods plan laten zien:

Lucas 3:5-6 5 Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden, en de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden, 6 en alle vlees zal het heil Gods zien.

Johannes 1:9 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

Johannes 1:29 29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Johannes 4:42 42 en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.

Johannes 12:32 32 en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.

Handelingen 3:21 21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.

Romeinen 5:18 18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

Vergeet niet dat de overtreding door die ene NOOIT onze keuze was, net zo is de rechtvaardiging door die Ene ook niet afhankelijk van onze keuze! Het is een gegeven!


Romeinen 11:30-32 30 Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, 31 zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. 32 Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

1 Korinthiërs 15:21-28 21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; 24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. 25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, 27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

2 Korinthiërs 5:18-19 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

Kolossenzen 1:19-20 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

1 Timoteüs 2:5-6 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

1 Timoteüs 4:10 10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

1 Johannes 2:1-2 1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Openbaring 21:4 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

De zaligmaking van een ieder is een DONE DEAL! Zaligmaking gaat om Gods werken, niet om de werken van de mens, laat staan hun keuzes, en nog menen de meeste religieuzen, laat staan Christenen over hun keuzes en hun lifestyle, want volgens hun zullen ze dan ook zaligheid ontvangen omwille van hun zelf en niet omwille van Gods vrije genade die zonder voorwaarden of gewenste tegenprestaties geschonken werd aan de gehele mensheid. Religieuzen, waaronder ook Christenen hebben vaak vrede met een God die velen zal doen eindigen in een oneindige toorn die door God zelf uitgevoerd zal worden. Deze veelal hypocrieten (huichelaars) verkondigen een valse God en boven alle dingen een zwak evangelie waarin Jezus Christus letterlijk niks volbracht heeft, aangezien de mens het werk van God zou moeten afmaken door keuzes en lifestyle. Het zijn juist dat soort mensen die ook niks begrijpen van Gods liefde. Hun lippen vertellen en zingen over liefde, maar zij hebben vrede in hun harten met het idee dat God marteling en oneindige toorn zal zijn.

1 Johannes 4:8 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
0 keer bekeken