• HET MYSTERIE GODS

YHWH de oorlogsgod

Schrijver: Sod HaElohim

AANTEKENING: In dit artikel wordt over Yahweh geschreven als zijnde de duivel, maar in werkelijkheid gebruikt de god van deze wereld, de duivel, een titel die God de Vader toebehoort. Daardoor ontstaat er verwarring in "het oude Testament/ de Thora". Aan de vruchten herkent u de boom.​


In dit artikel wil ik een primair karakter van de YHWH uit het OT aanduiden, namelijk zijn strijdlustigheid.

Exodus 15:3 3 De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam.

Er staat in de grondtekst; "יְהוָ֖ה אִ֣ישׁ מִלְחָמָ֑ה יְהוָ֖ה שְׁמֽוֹ", hetgeen betekent; "Yahweh is een man van oorlog, Yahweh is Zijn naam".

Psalm 46:9-12 9 Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht; 10 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. 11 Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. 12 De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.

Net zoals in Psalm 46:12 wordt de YHWH uit het OT wel meer dan 250 keer in het OT "Yahweh Sabaoth" genoemd wat dus eigenlijk "hij die de legers aanvoert" betekent. Het meest opvallende aan dit karakter van de YHWH uit het OT is dat hij niet enkel zijn uitverkoren volk als zijn legerschare beschouwd, nee, hij is ook nog eens aanvoerder van legers die vijandig naar zijn eigen volk zijn! Sterker nog! Hij stuurt ze zelfs op zijn eigen volk af wanneer zijn eigen volk niet naar zijn wil wandelt. Dat maakt het natuurlijk ook stukken begrijpelijker dat iemand met zo een karakter niks anders dan verwoesting op de aarde kan aanrichten zoals in Psalm 46:9 beschreven staat. Voorbeeld:

Zacharia 14:2 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden.

Dit alles is niet in samenspraak met God de Vader die onvoorwaardelijk lief heeft, die ons door Jezus geopenbaard werd.

Hieronder enkele opsommingen aangaande de strijdlustigheid van de YHWH uit het OT.

Exodus 32:27-29 27 Hij zei tegen hen: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort door gaan, en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. 28 De Levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer drieduizend man. 29 Toen zei Mozes: U moet zich vandaag aan de HEERE wijden, ja, ieder moet zich tegen zijn zoon en tegen zijn broeder keren, opdat Hij vandaag Zijn zegen over u zal geven.

YHWH kon het niet verdragen dat iemand iets anders dan hem zou aanbidden, dat moest vergolden worden door ongeveer 3.000 man te doden! Terwijl diezelfde YHWH in Exodus 20:13 gebied niet te doden?! Beetje vaag, dan niet, dan weer wel...

1 Samuel 15:9 9 Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen, en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban.

1 Samuel 15:32-35 32 Toen zei Samuel: Breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. Agag ging fier naar hem toe, en Agag zei: De bitterheid van de dood is beslist geweken! 33 Maar Samuel zei: Zoals uw zwaard de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft, zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden. Toen hakte Samuel Agag in stukken, voor het aangezicht van de HEERE in Gilgal. 34 Daarna ging Samuel naar Rama; en Saul ging naar zijn huis in Gibea waar Saul woonde. 35 Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe, maar Samuel rouwde over Saul. De HEERE had er berouw over dat Hij Saul tot koning over Israël aangesteld had.

Wat wij hieruit kunnen lezen is dat een mens zoals Saul meer genade kon opleveren dan de YHWH uit het OT. Wanneer de YHWH uit het OT zegt; dood iedereen, bedoelt hij ook echt iedereen! Wat wij ook lezen is dat de YHWH uit het OT zelfs berouw kon opleveren, maar dat omdat hij Saul tot koning aangesteld had die niet bereidwillig was om tot het uiterste te gaan inzake van het uitmoorden van een heel volk.

Richteren 1:2-4 2 En de HEERE zei: Juda zal optrekken. Zie, Ik heb dat land in zijn hand gegeven. 3 Toen zei Juda tegen zijn broeder Simeon: Trek met mij op naar het gebied dat mij door het lot toeviel, en laten wij tegen de Kanaänieten strijden. Dan zal ook ik met u optrekken naar het gebied dat u door het lot toeviel. Zo trok Simeon met hem op. 4 En Juda trok op en de HEERE gaf de Kanaänieten en de Ferezieten in hun hand. Zij versloegen hen bij Bezek: tienduizend man.

De YHWH uit het OT levert 10.000 Kanaänieten en Ferezieten voor de slacht uit bij Bezek.

Numeri 10:35 35 En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei: Sta op, HEERE, laat Uw vijanden overal verspreid worden en hen die U haten, van Uw aangezicht vluchten!

Ren voor jullie leven is de boodschap! Ren voor jullie leven vijanden van YHWH!

En zo kan ik wel door blijven gaan, ziet u maar eens zelf wat er allemaal onder het bewind van de YHWH uit het OT voortvloeide...

  • 1 Koningen 18:40 - Elia slachtte 450 andersgelovigen af aan de beek Kison op dezelfde manier zoals IS het vandaag de dag met andersgelovigen doet.

  • Richteren 15:16 - met een ezelskaak sloeg Simson wel 1.000 man dood.

  • 2 Kronieken 25:12 - 10.000 levende krijgsgevangen werden eerst naar de top van een rots gebracht om vervolgens van deze top naar beneden geworpen te worden.

  • Jozua 10:11 - de YHWH uit het OT wierp grote hagelstenen naar vijanden van Israël die op de vlucht sloegen! Triomfantelijk staat er zelfs geschreven dat er meer door de hagelstenen stierven, "geworpen door de YHWH uit het OT", dan door de zwaarden van de Israëlieten!

  • 1 Samuel 6:19 - omdat in het ark van het verbond gekeken werd doodde de YHWH uit het OT in het totaal maar liefst 50.070 mensen.

  • Deuteronomium 20:17 - de YHWH uit het OT riep op tot genocide, totale volkeren moesten van de kaart geveegd worden! Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten, niemand van hun mocht gespaard blijven.

  • 2 Kronieken 14 - de YHWH uit het OT steunde een grootse oorlog waarbij het Ethiopisch leger van "1.000 maal 1.000", een leger van 1.000.000 mensen dus, verslagen werd.

  • 2 Koningen 10:30 - de YHWH uit het OT was zeer tevreden met het bloedbad dat Jehu liet uitvoeren, sterker nog, volgens de YHWH uit het OT was het geheel naar zijn hart.

Is dit alles in samenspraak met God de Vader die een en al liefde en licht is?

1 Johannes 4:8 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

1 Johannes 1:55 55 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Natuurlijk niet! De YHWH uit het OT is een gevallen woordvoerder van God de Vader, hij, de duivel die zich voordoet als God maar Hem niet is bracht duisternis. Het is Jezus, de getrouwe woordvoerder van God de Vader die het licht bracht en de YHWH uit het OT overwon door het kwaad met het goede te overwinnen.

Mattheüs 4:16 16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.

Bonus:

Laten wij eens kijken wie de macht heeft in de hemel en op de aarde?! Volgens Deuteronomium 10:14 is de machthebber de YHWH uit het OT;

Deuteronomium 10:14 14 Zie, van de Here, uw God, is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is;

maar in Lucas 4:6 en Openbaring 12:7-8 is dat respectievelijk de duivel/draak;

Lucas 4:6 6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil.

Openbaring 12:7-8 7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

De YHWH uit het OT is niet God de Vader! Klik hier voor meer over de YHWH uit het OT!

0 keer bekeken