• HET MYSTERIE GODS

Wie werd verzocht, Job óf YHWH?

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Sod HaElohim

AANTEKENING: In dit artikel wordt over Yahweh geschreven als zijnde de duivel, maar in werkelijkheid gebruikt de god van deze wereld, de duivel, een titel die God de Vader toebehoort. Daardoor ontstaat er verwarring in "het oude Testament/ de Thora". Aan de vruchten herkent u de boom.​


Job 1:1-3 1 Er was in het land Us een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. 2 Hem werden zeven zonen en drie dochters geboren. 3 Zijn bezit bestond uit zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het Oosten.

De satan (tegenstander) van de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora" wilde YHWH beproeven, menende, dat wanneer de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora" al de bezittingen van Job zou aantasten dat Job voorzeker afstand zou nemen van hem.


Job 1:6-11 6 Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan. 7 En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. 8 Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. 9 En de satan antwoordde de Here: Is het om niet, dat Job God vreest? 10 Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. 11 Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit – of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!

Opgelet! Het woord satan is geen naam, het gaat hier dus niet over de duivel, maar de tegenstander van de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora". Het woord satan betekent tegenstander. De satan ging dus een weddenschap aan met de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora". Wanneer Job dus in zijn bezit zou worden geraakt, dan zal het niet lang duren vooraleer hij YHWH zou vervloeken. De satan krijgt van YHWH dan ook de toestemming om Job in zijn bezittingen te raken. Job verliest zijn veestapel en zelfs al zijn kinderen komen om. Ondanks deze zware verliezen houdt Job vast aan zijn vroomheid. Kortom werd Job beproefd door de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora" die zichzelf liet beproeven. In Job 31 lezen wij hoe Job zijn onschuld betuigt, hieruit kunnen wij, wanneer wij naar de vruchten van de boom kijk, zien dat de weddenschap tussen YHWH en zijn tegenstander (satan) volstrekt onrechtvaardig was. Als kers op de taart komt dan het antwoord van de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora".


Job 38:3-8 3 Gord nu als een man uw lendenen, dan wil Ik u ondervragen, opdat gij Mij onderricht. 4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! 5 Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? 6 Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7 terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden? 8 Wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij bruisend uit de moederschoot kwam? – (etc., etc..)

Lijkt deze YHWH op de Vader?


Nee! Totaal niet zelfs, God de Vader beproeft niemand.

Jakobus 1:13 13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.

Het gaat hier om een weddenschap tussen een zeer onzekere YHWH en een tegenstander van hem. Als het de Vader was had de tegenstander geen kans... Want zo zegt Jezus tegen de duivel in de woestijn...

Lucas 4:12 12 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.

Kortom, was het de Vader in Job zijn geval, dan liet Hij Zichzelf niet verzoeken. Wij gaan er natuurlijk niet vanuit dat de Zoon een tegenstander beter weet te weerhouden dan Zijn Vader.

Verder...

Het gaat hier vooral om een ego issue, namelijk, de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora" laat Job door het slijk gaan en klopt zichzelf op zijn schouders; kijk eens wat voor God ik ben.

De Schepping van de Vader begint bij Jezus (na de opstanding) niet bij Adam.

Openbaringen 3:14 14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicenzen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

(De Amen is Jezus Christus!)


Kolossenzen 1:15 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.

Kolossenzen 1:18 18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Jezus is letterlijk het begin van de schepping na Zijn opstanding.

De YHWH uit het OT is de schepper van de fysieke schepping, maar Jezus is het begin van de nieuwe en geestelijke schepping, (na Zijn opstanding), dit is dan ook het begin waar de Vader schept! Daarom wordt Hij ook de laatste Adam genoemd.

1 Korintiërs 15:45-47 45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

De YHWH is de schepper van het verderfelijke!


1 Korintiërs 15:48-50 48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. 49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen. 50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

Kort samen gevat... Wat wij inzake Job zien is een zeer onzekere YHWH die zich laat beproeven en achteraf loopt op te scheppen met een ziek ego van hoe groot hij wel niet is, terwijl hij Job door het slijk liet gaan.


Een goede liefdevolle Vader rampeneert er niet op los om met zichzelf te stoefen. God de Vader is liefde! En liefde handelt niet zo zoals het geval bij Job was.

1 Johannes 4:8 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

1 Johannes 4:16 16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Liefde kwetst niemands gevoel, liefde doet niemand kwaad!

1 Korinthiërs 13:4-8 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

Romeinen 13:10 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Is er dan een vader onder u die zijn kinderen door het slijk trekt om hun liefde voor hem te toetsen? En dan vervolgens wanneer een van zijn kinderen zichzelf onschuldig pleit tegenover de gruweldaden van hun vader, dat deze vader als tegenargument met zichzelf loopt op te scheppen? Wie heeft jou te eten gegeven? Wie kleed jou? Wie gaat werken zodat jij een dak over je hoofd hebt? Noemt u dit een goede vader? En dan nog wil men zulk reputatie aan God de Vader toeschrijven?

Gelooft u dat de Vader Zijn eigen liefde (wet) overtreedt? Ik niet! In Job 1:9 vraagt de tegenstander van YHWH of het om niet zou zijn dat Job hem zou vrezen. Was deze YHWH dan werkelijk de Vader geweest die liefde is zou de tegenstander naar mijn inziens een beter antwoord gekregen hebben.


1 Johannes 4:18 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

God de Vader is liefde!

0 keer bekeken