• HET MYSTERIE GODS

Wie redt ons uit zijn hand?

Schrijver: Sod HaElohim

AANTEKENING: In dit artikel wordt over Yahweh geschreven als zijnde de duivel, maar in werkelijkheid gebruikt de god van deze wereld, de duivel, een titel die God de Vader toebehoort. Daardoor ontstaat er verwarring in "het oude Testament/ de Thora". Aan de vruchten herkent u de boom.​


Wie redt ons uit zijn hand? Laat ik de vraag anders stellen; wie redt ons uit de hand van de YHWH uit het OT? Is er echt niemand die uit zijn hand kan redden? Is er trouwens redding uit zijn hand nodig?

Deuteronomium 32:39 39 Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij. Ík dood en Ik maak levend, Ik verwond en Ík genees en er is niemand die uit Mijn hand redt!

De arrogantie en hoogmoed spat ervan af, de machtige en sterke YHWH uit het OT die zich de grootste god waant en vol hoogmoed ermee loopt te pronken dat niemand uit zijn hand zou kunnen redden.


Het gaat hier wel te verstaan over de YHWH uit het OT die zichzelf niet eens kan beheersen en berouw heeft van zijn eigen kwade gedachten.

Exodus 32:10-14 10 Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. Dan zal Ik ú tot een groot volk maken. 11 Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen, en zei: HEERE, waarom zou Uw toorn ontbranden tegen Uw volk, dat U met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? 12 Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade bedoelingen heeft Hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat Uw brandende toorn varen, en heb berouw over het kwaad voor Uw volk. 13 Denk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw dienaren, aan wie U bij Uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en dit hele land waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. 14 Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.

Redding uit de hand van de YHWH uit het OT is zeker nodig! Hij geeft zelfs aan machthebber over de dood te zijn, laat zien niet trouw te zijn naar zijn eigen gesproken woorden en toont zelfs berouw voor zijn gedragingen. Redding uit zijn hand is dus zeker van hoge nood. Sterker nog, de YHWH uit het OT heeft zelf redding nodig, zijn berouw voor zijn eigen gedrag is namelijk een stukje zelf-erkenning dat hij fout zit!


Maar wie is het nu die ons van hem kan verlossen? Wie is het die ook hem kan verlossen? Dat is Jezus! De getrouwe zoon en woordvoerder van God de Vader. Hij betaalde de prijs om ons te verlossen, overigens, Hij betaalde de prijs niet aan God de Vader, maar aan de duivel "de YHWH uit het OT". Een losprijs betaal je namelijk aan de gijzelnemer, een bevrijder betaald zichzelf niet uit, dat moge duidelijk zijn.

Hebreeën 2:14 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood haddat is de duivelteniet te doen,

De machthebber over de dood is dus niet God de Vader, maar feitelijk wel de YHWH uit het OT (Deuteronomium 32:39) die in Hebreeën 2:14 de duivel wordt genoemd, de machthebber over de dood is overwonnen, niet door brute kracht, maar door zelfopoffering. En ook daarmede laat Jezus ook aan die gevallen woordvoerder die kwaad met nog meer kwaad bevocht de weg naar God de Vader zien, want Hij overwint al het kwaad door het goede te doen zoals ook ons geleerd werd.


Romeinen 12:21 21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Eind goed, al goed!


1 Korinthe 13:8 8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.

Of laat ik het gewoon anders zeggen; Zijn liefde overwint alles, zelfs het grootste kwaad opdat God de Vader alles in allen zal zijn, (1 Korinthe 15:28).