• HET MYSTERIE GODS

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Bijgewerkt: 6 mei 2019

Schrijver: Cor van Ruitenbeek


Johannes 14:9 9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

Johannes 14:30 30 Ik en de Vader zijn één.

Waarin is de Heere Jezus en de Vader een in? Licht!

1 Johannes 1:5 5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Over licht gesproken

Johannes 1:4-5 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Lukas 4:18-20 18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. 20 Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten.

De Heere Jezus haalde Jesaja 61:1-2 aan toen Hij voorlas (Lukas 4:18-20). Maar de Heere Jezus las niet alles voor wat in Jesaja 61:1-2 staat geschreven. En wat las de Heere Jezus niet voor?


(een dag der wrake van onze God)


Johannes 10:32 32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen?

Vele goede werken van God de Vader, en daar valt geen wraak of wat voor oordeel dan ook. De laatste paar weken moest ik aan de volgende tekst denken.

Johannes 21:25 25 Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.

God de Vader heeft nog heel wat in petto en dat is geen wraak, geen hel, nog geen eens een corrigerende tik.


Mattheüs 26:50-53 50 Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen traden zij toe, sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem. 51 En zie, één van die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit, trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af. 52 Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. 53 Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?

De Heere Jezus had een kik kunnen geven en Hij had twaalf legioenen tot Zijn beschikking.


NIET DOOR KRACHT EN GEWELD MAAR DOOR MIJN GEEST, (Zacharia 4:6). Is dat niet mooi dat in vers 50 (Vriend) staat met een hoofdletter? En wat deed de Heere Jezus met het oor van de slaaf? Hij genas hem!


Lucas 22:50-51 50 En iemand van hen trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het rechteroor af. 51 Maar Jezus antwoordde en zeide: Laat het hierbij. En Hij raakte het oor aan en genas hem.

De Heere Jezus en God de Vader heeft niets met wraak, zwaard, en wat voor wapentuig dan ook. En als God de Vader kracht en geweld inzet dan is het de kracht van de onvoorwaardelijke liefde. Het wapentuig van God de Vader is Zijn onvoorwaardelijke liefde, genade en zegen voor de gehele mensheid.

1 Korinthiërs 13:4-7 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel ,zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Gods liefde is onvoorwaardelijk!

Ik wens u allen Gods rijke, overvloeiende, overweldigende, onvoorwaardelijk zegen, genade en liefde. Cor van Ruitenbeek

0 keer bekeken