• HET MYSTERIE GODS

Vrije wil? U mag kiezen!

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Sod HaElohim

Hoe zit het nu met vrije wil? Met deze vraag hebben vele mensen, zelfs de grootste filosofen, de laatste eeuwen geworsteld. De vraag of de mens beschikking over de vrije wil heeft hangt dan ook weer samen met de vraag in hoeverre mensen verantwoordelijk kunnen zijn voor hun misstappen, denk aan diefstal, huiselijk geweld, aanranding, verkrachting, moord. Als er sprake is van een vrije wil is er geen samenspraak tussen vrije wil van de mens en de soevereiniteit van God? Veel gelovigen worstelen daarmee en vragen zich af of het wel zo is dat de mens een vrije wil heeft. Immers God heeft toch de schepping in Zijn hand? Hij is toch soeverein? Diverse leringen (zoals de leer dat de mens zichzelf niet kan bekeren, de predestinatieleer of determinatieleer) zijn ontstaan door naar mijn inziens verkeerde visies op (relatie en keuze) in vrije wil en Gods soevereiniteit. Kenmerkend van deze visies is dat men de vrije wil van de mens als het ware bijna als een soort belediging voor God ziet en als een inbreuk op Gods almacht. De predestinatieleer of determinatieleer blijkt op denkfouten te berusten waarbij verkeerde uitleggingen van Bijbelteksten zoals (Exodus 4:21) worden gebruikt.


Exodus 4:21 21 De HEERE zei tegen Mozes: Nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waartoe Ik u in staat gesteld heb, vóór de farao doet. Ikzelf echter zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan.

Op dit blog ontdekt u juist als lezer wie hier nu werkelijk aan het woord was, ook voor Exodus 4:21 geldt; aan de vruchten herkent u de boom!

Waarom zou Gods soevereiniteit überhaupt in strijd gaan met de vrije wil?

Als het zo zou zijn dat wij geen vrije wil hebben terwijl wij naar "Gods beeld" gemaakt zijn dan zou God logischerwijs ook geen vrije wil hebben. Als wij geen vrije wil hebben, dan zou het lijden dat wij nu ondergaan geen enkel doel dienen! God had ons dan net zo goed kunnen programmeren dat wij geen zonde zouden kunnen begaan, en dus ook geen zondeval plaats had kunnen vinden. En zou het God werkelijk eer geven dat wij Hem dienen, maar dan niet uit vrije wil?! Is het niet zo dat elke ouder wil dat zijn kind hem of haar lief heeft omdat het kind uit zijn of haar eigen vrije wil van hem of haar houdt? In plaats van dat het kind daar geen keuze in heeft.

Romeinen 8:21 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Zoals wij in Romeinen 8:21 lezen gaan wij uit vrije wil kinderen van God worden, en Hem uit vrije wil aanbidden, en niet omdat wij voorgeprogrammeerd zijn. Stel dat er een hel zou zijn, en wij geen vrije wil zouden hebben, dan zou iedereen die erin zit geen keuze hebben gehad, dat zou dan zeer onrechtvaardig zijn, aangezien zij voorbestemd waren om daar te eindigen. Dat is dan pech hebben voor Judas, 1.3 miljard Chinezen die geen Bijbel mochten hebben en de nog vele miljarden ongelovigen.

2 Korinthe 3:17 17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

Hoe kunnen wij daar vrij zijn zonder dat onze wil vrij is. Stelt u zich eens voor dat Jezus geen vrije wil had? Dan begrijpt u toch ook wel dat het Offer van geen waarde meer is? Dan heeft Hij het dus niet uit liefde voor ons gedaan, wat Hij trouwens wel beweerde (Johannes 10:17-18), anders zou Hij voorgeprogrammeerd zijn dit voor ons te doen en heeft het dus niets meer te maken met liefde!

Johannes 10:17-18 17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. 18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

De verzoeking in de woestijn

Lukas 4:6-8 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. 8 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

Zoals wij in Lukas 4:6-8 lezen zien wij dat de duivel een vrije wil heeft om in dit geval alle koninkrijken te geven, maar net zo zien wij dat Jezus de duivel uit Zijn eigen vrije wil heeft weerstaan. Zonder vrije wil was de hele verzoeking niet alleen nutteloos en dus ook geen beproeving!

Galaten 5:13 13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.

Galatan 5:13 zegt hier al genoeg, wij zijn tot vrijheid geroepen! Dit wordt ook bevestigd in Johannes 8:36.

Johannes 8:36 36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

En hoe kan men dan vrij zijn als men vrije wil heeft? Wat dan met Romeinen 11:30-32?

Romeinen 11:30-32 30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, 31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

Wat wij hier lezen is dat de val van de Joden (volgen van de YHWH uit OT) de redding van de heidenen betekent, waardoor de Joden jaloers worden en uiteindelijk ook weer van die val herstellen doordat ze Jezus (de ware Messias, de YHWH die redt) herkennen en er uiteindelijk voor gaan kiezen Hem te volgen.


Om terug te wijzen naar Exodus 4:21, "verhard dan uw hart niet" zegt Hebreeën 3:8. Dit laat al zien dat een mens helaas tegen Gods wil kan ingaan, dus een vrije wil heeft door zelf te kiezen welk pad die wil bewandelen en dus zelf ook verantwoordelijk is voor zijn of haar keuze.


Het meest prachtige aan de vrije wil is dat wij mogen kiezen lief te hebben met geheel ons hart. Juist omdat wij dat willen. Wat een kostbare gave.


Mattheüs 22:37-40 37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Lukas 10:27 27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Hieronder nog enkele voorbeelden waarin de Bijbel bemoedigende woorden uitspreekt om de juiste keuzes te maken, God te volgen, lief te hebben en elkaar te dienen. Dit alles kan enkel in combinatie met vrije wil door zelf te de keuze te maken hier in mee te gaan of ervan af te wijken!

Romeinen 13:8-10 8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

1 Timotheüs 1:5-7 5 Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. 6 Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. 7 Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken.

Galaten 5:13-16 13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. 16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

Efeze 5:1-2 1 Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

1 Thessalonicenzen 4:8 8 Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

Jakobus 2:8-9 8 Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. 9 Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders.

Bovenstaande verzen laten het er van af spatten dat u keuzes mag maken naar uw wil, u mag kiezen! Maar weest niet ongerust, kiest u het verkeerde zal de Vader u niet in de steek laten, alles wat verloren is zal gevonden worden door Jezus!


Lukas 15:6 6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.

Johannes 6:39 39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.

"Hoe God mensen redt en het verlorene weer laat vinden leest u hier". Tot slot: Vrije wil in de ijssalon! (Bron: Dr. N. van Miltenburg)

"Ook binnen de filosofie bestaat er veel verwarring over de vrije wil, stelt van Miltenburg. Dit komt omdat filosofen vooral nadenken over moreel geladen keuzes en vormen van vrijheid. Maar als we ons vermogen om te bepalen wat we doen écht willen begrijpen, kunnen we ons volgens van Miltenburg beter richten op simpele handelingen en keuzes. Onze vrije wil komt al naar voren als we in de ijssalon een smaak moeten kiezen. Volgens van Miltenburg gaat elke simpele handeling gepaard met vrije wil omdat handelingen keuzemogelijkheden realiseren. Natuurlijk kunnen onze mogelijkheden worden beperkt, bijvoorbeeld doordat het aardbeienijs op is. Toch kan niets onze vrije wil beperken, want dat is het vermogen om zelf te bepalen wat we doen met de mogelijkheden die we hebben."


Dus wat is het nu? Bestaat de vrije wil? Of niet? Het is een lastig onderwerp waaraan zelfs de grootste filosofen hun hoofden over braken. Is er nu wel of geen vrije wil? Laat ik zo eindigen, u mag kiezen of u het wel of niet wil geloven.

0 keer bekeken