• HET MYSTERIE GODS

Volledige verzoening!

Schrijver: Sod HaElohim


Kolossenzen 1:19-20 19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

In vers 20 lezen wij dat God alle dingen door Jezus met Zichzelf zal verzoenen. Maar wat wil verzoenen hier eigenlijk zeggen?


Wij lezen "apokatallaxai" dat van "katallassó - verzoenen" komt. "Apokatallaxai" betekent meer dan enkel verzoenen... Het zijn in feite twee woorden in een! Het woord "apokatallaxai" draagt echter een sterkere betekenis, namelijk een volledige verzoening.


In dit geval, vanuit elkaar, tot elkaar, met elkaar, tot Hem. Dit wordt ook in Efeze 2:16 bevestigd, daar komen wij namelijk hetzelfde woord tegen.


Efeze 2:16 16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

In Efeze 2:16 wordt over "beiden" gesproken, het gaat hier om een volledige verzoening tussen jood en heiden. Volledige verzoening in God betekent dan ook het volledige wegnemen van alle vijandschap, omdat dit namelijk niet in God voorkomt. Het kruis dat wij in zowel Kolossenzen 1:20 en Efeze 2:16 lezen staat centraal in de context! Het kruis, "het offer van Jezus Christus", bewijst namelijk dat geen enkele vorm van vijandschap plaats heeft in Gods liefde. Letterlijk ieder schepsel zal tot die erkenning komen! (Kolossenzen 1:20, Romeinen 14:11). Gods volledige verzoening is er dus voor iedereen, onvoorwaardelijk, sterker nog, het is Zijn doel, en met "allen of alles" wordt hier met zekerheid niet enkel alle gelovigen bedoelt, maar allen in de zin van de gehele schepping.

Romeinen 5:18 18 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.

1 Korinthe 15:22 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Het woord "allen" in deze gehele context sluit nergens ook maar één enkele uitzondering uit. Wanneer wij deze bovenstaande teksten naast Kolossenzen 1:20 leggen zien wij een duidelijk beeld over Gods doel voor ons dat ook in 1 Korinthe 15:28 wordt bevestigt.


1 Korinthe 15:28 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Gods volledige verzoening "door het kruis" dat géén enkele uitzondering kent heeft het doel om alles in allen zijn. Hoewel dit het ware nieuws is, wordt het maar amper gepredikt, toch is het goed nieuws voor een ieder die het hoort... (of in dit geval leest). U bent geliefd!

73 keer bekeken