• HET MYSTERIE GODS

Opwekking 375 - De Heer regeert

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Sod HaElohim

AANTEKENING: In dit artikel wordt over Yahweh geschreven als zijnde de duivel, maar in werkelijkheid gebruikt de god van deze wereld, de duivel, een titel die God de Vader toebehoort. Daardoor ontstaat er verwarring in "het oude Testament/ de Thora". Aan de vruchten herkent u de boom.


Van dit lied krijg ik nu werkelijk kippenvel! Het spreekt letterlijk alles tegen dat de Zoon ons openbaarde aangaande Zijn Vader die Hem naar ons stuurde. Zelfs de manier van hoe dit liedje gezongen wordt is gewoonweg psychisch niet in orde. Christenen die in feestelijke stemming zingen dat (de Heer) vijanden verteert door (Zijn) vuur? Om van te walgen! En nog blijft men vasthouden aan traditionele doctrine en Yahweh erkennen als de Vader die feitelijk pas door Christus geopenbaard werd.

Er wordt gezongen;

"Het vuur dat voor Hem uitgaat verteert zijn sterkste vijanden De bergen zijn als was bij't verschijnen van de Heer"

De Zoon van de ware God leerde ons echter iets anders! Wat Hij bracht was in totale overeenstemming met de Vader! Wat de Zoon ons leerde ging volledig tegen Yahweh in.


De Zoon die één is met de Vader:


Matteüs 5:38-48 38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. 39 Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; 40 en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; 41 en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. 42 Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil. 43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. 44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, 45 opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 47 En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? 48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

(Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is), dat lijkt er dan wel sterk op dat het juist niet volmaakt zou zijn en dus niet van de Vader zou zijn het tegenovergestelde te doen, zoals dus uit Yahweh gehandeld werd...

Hetgeen uit Yahweh kwam:


Leviticus 24:19-20 19 En wanneer iemand zijn volksgenoot lichamelijk letsel toebrengt, dan zal hem evenzo gedaan worden als hij gedaan heeft: 20 breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand; hetzelfde letsel, dat hij een mens heeft toegebracht, zal hem toegebracht worden.

Deuteronomium 19:21 21 Gij zult hem niet ontzien; leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet.

(Gij zult hem niet ontzien) betekent; toont geen medelijden...


Deuteronomium 30:7 7 De Here, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden en uw haters leggen, die u vervolgd hebben.

Dat de massa er nogal moeite mee heeft Yahweh en de goede Vader uit elkaar te houden verbaast mij echter niet, zelfs de apostelen van Zijn Zoon hadden daar nogal moeite mee.

Lukas 9:54-56 - HSV 54 Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook, Elia gedaan heeft? 55 Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor Geest u hebt, 56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp.

Lukas 9:54-56 - SV1750 54 Als nu Zijn discipelen, Jakobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van den hemel nederdale, en dezen verslinde, gelijk ook Elias gedaan heeft? 55 Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zeide: Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt. 56 Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek.

Het moge dan ook duidelijk uit laten blinken dat hetgeen Elia deed niet uit dezelfde geest zou komen dan de Geest waaruit de Zoon onderwees:

2 Koningen 1:9-14 9 Daarop zond hij tot hem een overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze klom tot hem op – want zie, hij zat op een bergtop – en sprak tot hem: Man Gods, de koning beveelt: daal af! 10 Toen antwoordde Elia en sprak tot de overste over vijftig: Indien ik dan een man Gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. Toen daalde vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal. 11 Wederom zond hij tot hem een andere overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze nam het woord en zeide tot hem: Man Gods, zo beveelt de koning: haast u, daal af! 12 Toen antwoordde Elia en sprak tot hen: Indien ik een man Gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. Toen daalde Gods vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal. 13 Wederom zond hij een derde overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze derde overste over vijftig klom tot hem op, kwam nader en knielde voor Elia; hij smeekte hem en zeide tot hem: Man Gods, laat toch mijn leven en het leven van deze uw vijftig knechten kostbaar zijn in uw ogen. 14 Zie, vuur is van de hemel neergedaald en heeft de eerste twee oversten over vijftig met hun vijftigtallen verteerd. Nu dan, laat mijn leven kostbaar zijn in uw ogen.

Deze (man Gods) liet zo even binnen een enkel scenario 102 mannen omkomen door vuur uit de hemel dat ook nog eens van (God) zou komen? Terwijl de Zoon van de ware God ons anders onderwees hoe te handelen is naar hun die ons vijandig zijn, benauwen en haten.


Het liedje (Opwekking 375 - De Heer regeert) loopt over van godslastering! Wow, was ik niet de godslasteraar? Ja natuurlijk! Als dat zo is draag ik deze betiteling met alle eer!

De ware God heeft geen vijanden, de ware God is REDDER van AL dat was, is en komen zal, en ja, zelfs de duivel zal Zijn liefde niet kunnen ontwijken! Dat men vijandig naar Hem toe is wil niet zeggen dat Hij een vijand voor hun zal zijn die naar Hem toe vijandig geneigd zijn. God de Vader is gewoonweg goed! Hij is Liefde, en in Hem geliefde mensen, zit in het geheel geen duisternis. De ware God is in totale tegenstrijd met Yahweh, in Zijn geval is Zijn tegenstrijd niks anders dan Liefde en Licht.

Johannes 3:17 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Johannes 12:47 47 En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.

Wat een sterk contrast Jezus! Dank U dat U ons de ware God openbaarde! Dank U!

0 keer bekeken