• HET MYSTERIE GODS

Marcionisme?!

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Unity

Na enkele discussies heen en weer over de vraagstelling of de God van het Oude Testament nu wel of niet dezelfde is als de Vader die door Jezus Christus werd verkondigd kregen de lezers door André Piet (Goed Bericht) gepresenteerd dat wij niets anders dan de Marcionistische leer (in een nieuw jasje) verkondigen. Ondanks dat wij herhaaldelijk aangaven geen Marcionisten te zijn en erom vroegen samen te komen voor een gezamenlijk gesprek werd met de vinger naar het Marcionisme gewezen. Daarop volgde de uitdaging dat wij eerst met tegenargumenten zouden moeten komen aangaande het artikel (Marcions dwaling in een nieuw jasje) voordat er überhaupt aan een gesprek gedacht kan worden. En dat terwijl wij niet eens Marcionisten zijn. Bij deze dan...


 • Beste André Piet, naar aanleiding van jouw verzoek om te reageren op jouw artikel over Marcionisme volgt hieronder mijn reactie (opsommingen):Terwijl ik juist op het punt stond een brief vanuit Nederland te beantwoorden van iemand die verdedigde dat ‘de gewelddadige God van het Oude Testament’ (OT) niet de Vader is van Jezus Christus, kreeg ik vanuit de VS het verzoek om te reageren op een Engelstalig artikel waarin exact hetzelfde beweerd werd. Hoewel ik al eens eerder met deze visie in aanraking kwam, vond ik de beweringen tot dusver te bizar om daar in een blog aandacht aan te geven. • Ik bespeur een beetje vooringenomenheid hier.Maar nu het op één dag zich zo nadrukkelijk aandiende, is het misschien toch goed om op deze plaats de redenering eens tegen het licht te houden.


de visie in een notendop:


De God die Jezus openbaarde representeert liefde. Dat kan dus niet (zo luidt de redenering) de god zijn die zich in het OT doet kennen als degene die de wereld deed omkomen in de zondvloed. Of de god die Sodom en Gomorra omkeerde. Of de god die opdracht gaf om volkeren te verjagen en te doden. Als bij God geen zweem van ommekeer is, dan kan de god van het OT niet dezelfde zijn als de God die Jezus openbaarde. Volgens Jezus doet God het immers regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen terwijl de god van het OT de hemel soms toesloot voor onrechtvaardigen. Zegt Jezus trouwens ook niet tegen zijn volksgenoten dat ze nooit de Vader hebben gezien en gehoord (Joh.5:38)? En zegt Jezus ook niet dat allen die voor Hem geweest zijn, dieven en rovers waren (Joh.10:8)? En dat Hijzelf daarentegen is gekomen, opdat men leven en overvloed zou hebben (Joh.10:10).


Tot zover de redenering. Binnen deze school zijn er meerdere benaderingen van het OT. De extreme variant verwerpt heel het OT, terwijl anderen menen dat we het OT moeten beoordelen vanuit het criterium van liefde zoals Jezus dit leerde. Deze ‘milde’ variant stelt het OT als een onduidelijk voorstadium voor, totdat alles helder wordt in het optreden en de prediking van Jezus.


Marcion


Wie een beetje thuis is in de kerkgeschiedenis, herkent in deze visie onmiddellijk de leer van Marcion. Marcion was een zoon van een bisschop rond de eerste eeuwwisseling van onze jaartelling. Hij woonde in het gebied van Pontus, ten zuiden van de Zwarte Zee. Van hem lezen we op Wikipedia:


Marcion verkondigde dat de wraakzuchtige God van het Oude Testament niet dezelfde was als God de Vader van Jezus Christus, die naastenliefde voorstond. Als gevolg hiervan hechtte hij geen bijzondere waarde aan het Oude Testament. Het door Marcion gepropageerde evangelie was daarom ontdaan van alle verwijzingen naar het Oude Testament. Hij was de eerste die de vele vroeg-Christelijke geschriften inhoudelijk beoordeelde en een schifting aanbracht. In Marcions canon bleven alleen een evangelie (het evangelie volgens Marcion) en tien Brieven van Paulus over.


Deze leer heet het Marcionisme en voor het gemak reken ik de variant die een filter op het OT plaatst, daar ook toe. • Een filter hierop is niet het zelfde als het compleet verwerpen van het gehele oude verbond, wij zijn geen Marcionisten, wij rekenen de alverzoening voor het gemak ook niet onder protestantisme of pinkstergemeente.redenering

Het meest opvallende in het type argumentatie van deze leer is dat het zich geheel baseert op een redenering. • Dit is niet slechts een redenering, er zijn veel teksten die dit ondersteunen zoals;


'Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,' - Hebreeën 12:18

'Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,' - Hebreeën 12:22

 • of;


'want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.' - Johannes 1:17

 • De wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn via Jezus tot stand gekomen. Let op dat de waarheid dus NIET via Mozes komt en dan staat er ook nog in vers 18,


'Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.' - Johannes 1:18

 • dat Jezus ons God heeft leren kennen, er staat NIET dat wij God kennen via Mozes. Er zijn nog veel meer teksten die duidelijk maken dat er duidelijk een verschil is tussen wat Mozes zegt in de naam van JHWH en wat Jezus verklaart namens de Vader. Alles is een verhaal van schaduw versus licht. Ook verklaart Paulus ons dat dit allemaal schaduwen zijn;


'Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken.' - Hebreeën 10:1

'dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.' - Kolossenzen 2:17

'Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg.' - Hebreeën 8:5

'Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die (God daarmede) dient, voor zijn besef te volmaken,' - Hebreeën 9:9

 • enzovoorts...Een redenering die ervan uit gaat dat de God van liefde die Jezus predikte nooit dezelfde kan zijn als de God die in het OT zich openbaart in toorn, wraak, veroordeling en dood. • Klinkt logisch toch?Het Marcionisme beroept zich wel op Bijbelteksten maar zelfs in de evangeliën is men niet in staat ook maar één passage aan te wijzen waar het door Jezus expliciet zou worden onderwezen. • Sorry, maar er staan tientallen teksten waarin Jezus hetgeen wat er in het oude verbond staat letterlijk tegenspreekt, vaak met de woorden: "U hebt gehoord… maar ik zeg U". En dan draait Jezus hetgeen waar het over gaat compleet om, zoals;


'Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe;' - Matteüs 5:38-39

 • Dit staat lijnrecht tegenover Deuteronomium 19:21 waar JHWH het tegenovergestelde opdraagt:


'Gij zult hem niet ontzien; leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet.' - Deuteronomium 19:21

 • Als je het letterlijker wilt wat denk je van 2 Korinthiërs 11:14? Hier wordt gezegd dat de tegenstander (satan) zich verandert in een boodschapper (engel=boodschapper) van het licht (het licht kan verwijzen naar de Vader of naar Jezus).


'Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.' - 2 Korinthiërs 11:14

 • Als we dus iets lezen in de bijbel dan moeten we erop letten dat we weten wie hier spreekt, vandaar de gezonde uitleg van Jezus: "aan de vruchten herken je de boom".Het Marcionisme concludeert uit de Bijbel maar wordt niet geleerd in de Bijbel. Eén van de zwakste schakels in heel de argumentatie van het Marcionisme is dat zelfs degene op wie men zich altijd beroept (Jezus), nooit hun leer heeft onderwezen! • Dit kan wel gelden voor Marcionisten, maar wij verwerpen het oude verbond niet zoals zij, maar zien het zoals Paulus het beschrijft: "een schaduw", een duistere afbeelding van de werkelijkheid.Jezus zelf over de God van het OT

Maar nog fataler dan Jezus’ stilzwijgen is zijn expliciete onderwijs waarin het tegendeel blijkt van wat Marcion beweerde. Zo waarschuwde Jezus dat het voor Sodom en Gomorra dragelijker zal zijn in de dag van het gericht dan voor Kapernaüm en omliggende steden (Mat.11:23,24). Jezus voorzegt ook een herhaling van de regen van vuur en zwavel zoals destijds op Sodom, wanneer de Zoon des Mensen zal komen (Luc.17:29,30). In die dagen herhalen zich trouwens, naar Jezus eigen zeggen, ook de dagen van Noach, waarin de zondvloed allen verdelgde (Luc.17:26-28). Jezus noemt het “dagen van vergelding” waarin al wat geschreven is, vervuld zal worden (Luc.21:22). En wat te denken van het vuur van Gehenna waar Jezus bij herhaling voor waarschuwde (Mat.23:33; Luc.12:5)? • Prima, en wie regelde dit allemaal? Onze Vader die ons leert dat wij onze vijanden moeten liefhebben of is het de duivel die rondgaat als een brullende leeuw? Je schrijft het aan de verkeerde God toe. Dat Jezus ergens melding van maakt wil niet zeggen dat Hij of de Vader het veroorzaakt.Terwijl het Marcionisme beweert dat de God die aan Mozes verscheen een valse god zou zijn, erkent Jezus zelf dat deze dezelfde is als zijn God, evenals die van Abraham, Izaak en Jakob (Mat.12:27,27). • Abraham, Isaak en Jakob zijn schaduwen van de Vader, Jezus en de 12 stammen uit openbaring (zie bijv. Lukas 16:22 het gaat daar niet over Abraham maar over God "de Vader").


'Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot.' - Lucas 16:22


Hoe kan Jezus met nadruk leren dat men zou luisteren naar “Mozes en de profeten” (Luc.16:29-31), terwijl dezen zo vaak de plank zouden misslaan? • Omdat een schaduw laat zien wat je kunt verwachten als beeld, en omdat deze schaduwen in het licht worden vervuld in Jezus. Zelfs duistere boodschappers die zich veranderen in boodschappers van licht kunnen de Vader niet dwarsbomen.Als Mozes een andere God diende, hoe kon Jezus dan verklaren dat indien men Mozes geloofde, men ook Hem zou geloven (Joh.5:46)? • Mozes wist dat er een andere middelaar zou opstaan dan hij en daar moesten de mensen naar uitzien, als ze dat geloofden dan hadden ze kunnen weten dat Jezus de ware middelaar is tussen God en mensen.Als Marcionisten gelijk zouden hebben, dan had Jezus moeten zeggen: jullie moeten niet in Mozes geloven maar in Mij. • Dat doet hij ook door de wet van Mozes aan de paal te nagelen.het NT gebaseerd op het OT


Het Marcionisme gaat niet alleen in tegen het OT maar niet minder ook tegen het NT in. Want heel het onderwijs van het NT is gebaseerd op de geschriften van het OT. Jezus claimt de vervulling te zijn van het OT (((Unity: exact))), waarbij zelf geen tittel of jota (de kleinste Hebreeuwse schrijf- en lettertekens) van Mozes of de profeten komt te vervallen (Mat.5:17,18). “De Schrift kán niet gebroken worden”, (((Unity: klopt))) sprak Jezus over de Hebreeuwse Bijbel (Joh.10:35). Wat blijft er bij zo’n statement over van welke vorm van Marcionisme dan ook? De discipelen in Berea werden edeler genoemd dan die van Thessalonika, omdat men Paulus’ onderwijs beoordeelde op basis van de Tenach (Hand.17:11). Het Marcionisme doet precies het tegenovergestelde van de Bereërs deden: men verwerpt de Tenach omdat men meent (!) dat het niet met Paulus zou overeenstemmen. • Maar wij zijn nog steeds geen Marcionisten!Psalm 2


Als Jezus inderdaad gemeend zou hebben dat de God van het OT een andere is dan de God die Hijzelf openbaarde, dan hadden we dat onderwijs eveneens van zijn discipelen mogen verwachten. Maar in de geschriften van Petrus en Johannes vinden we er geen spoor van terug. • De totale omkering in het denken van mensen noem je "geen spoor"? Vijanden liefhebben in plaats van afmaken "geen spoor"? Geen één bijbel-onderzoeker heeft gemist dat alles in het nieuwe verbond liefdevoller is dan het oude.En luister naar Petrus’ en Paulus’ getuigenissen in het boek Handelingen. Het zijn aaneenschakelingen van aanhalingen uit het OT. Jezus’ opstanding is de vervulling van Psalm 2 waar JAHWEH tegen Hem zegt: “mijn Zoon ben jij, Ik heb je heden verwekt” (Hand.13:33; Hebr.5:5; Ps.2:7). Maar luister dan óók naar het vervolg in Psalm 2 waar JAHWEH over de Zoon zegt dat Hij natiën zal verpletteren met een ijzeren knots en stukslaan als pottenbakkerswerk (Ps.2:9). • Weer schaduw tegenover werkelijkheid; JHWH zegt dit over Salomo en de Vader over Jezus.


'Zie, u zal een zoon geboren worden; hij zal een man van rust zijn, Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom. Want hij zal Salomo heten, en Ik zal vrede en rust in Israël geven in zijn dagen. Die zal een huis bouwen voor mijn naam; hij zal Mij tot een zoon zijn, en Ik hem tot een vader; Ik zal zijn koninklijke troon in Israël voor immer bevestigen.' - 1 Kronieken 22:9-10


Let wel: ook dit gegeven wordt aangehaald in het NT en toegepast op de Messias (Openb.2:27; 12:5). Het idee dat wraak en toorn slechts bij het OT horen en niet bij het NT, is een illusie. • Het noemen van geweld zegt niets over wie dit geweld brengt, het is al erg genoeg dat veel mensen denken dat degene die leert om vijanden lief te hebben zelf het voorbeeld zou geven door ze uit te roeien…voor sommigen is uitroeien dus een vorm van liefhebben geworden en dan zijn wij dwalende?Lees de Hebreeën-brief waarin het oordeel over Jeruzalem wordt aangekondigd • "het is een aanname dat Jeruzalem is vernietigd door Jezus of door de Vader (die het juist wilde beschermen)"en dat het vreselijk zal zijn te vallen in de handen van de levende God (Hebr.10:31,31). Of wat te denken van het laatste Bijbelboek? Hoe wordt daar niet in felle kleuren geschreven over de gerichten die de aarde van Godswege zullen treffen en over “de toorn van het Lam” (Openb.6:16). Bepaald niet zoetsappig. Uitgerekend in het boek ‘de Openbaring’, geschreven door Jezus’ geliefde discipel, bevinden we ons als op OT-ische bodem. • Het boek staat vol symboliek, maar we pakken een simpele;


'En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.' - Openbaring 19:15

 • In Openbaring 19:15 staat "en uit zijn mond ging een scherp zwaard om de heidenen te slaan".'En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.' - Openbaring 1:16

In Openbaring 1:16 zien we een tweesnijdend zwaard uit de mond van Jezus komen… korte conclussie: Jezus gebruikt geweld… Nazoekwerk levert echter Hebreeën 4:12 op waar we lezen:


'Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;' - Hebreeën 4:12

 • Door een te snelle conclusie zou je geweld aan Jezus toe schrijven, maar door onderzoek weten we wel beter. En het loont de moeite om over deze dingen eens goed na te denken.Psalm 110

Zoals Psalm 2:7 een grote rol speelt in NT-ische citaten, zo is dat nog meer het geval met Psalm 110:1. Daar spreekt JAHWEH (profetisch) tot de zoon van David: zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw voeten gesteld heb tot een voetbank voor uw vijanden. Talloze keren wordt dit aangehaald in de evangeliën, Handelingen, de brieven en vooral in Hebreeën. De voorzegging spreekt van Christus’ tegenwoordige positie aan Gods rechterhand. Maar ook van zijn toekomende heerschappij vanuit Sion (Ps.110:2) waarbij tot de Messias wordt gezegd:

5 JAHWEH is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen ten dage van zijn toorn;

6 Hij houdt gericht onder de heidenen, hoopt lijken op, verplettert hoofden op het wijde veld. • Zoals gezegd schaduw versus werkelijkheid. David’s zoon als koning in Sion is een afschaduwing van Jezus als toekomstige koning van vrede (vredevorst) in Sion, zie Hebreeën 12:22.


'Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,' - Hebreeën 12:22

 • Toen de wet werd gegeven stierven 3000 Israëlieten, bij de uitstorting van de geest werden er 3000 bij Jezus toegevoegd. Wederom schaduw versus werkelijkheid.Als Psalm 110 zo vitaal is in heel het NT, dan geldt dat ook voor de daarop volgende woorden. De Schrift mag dan geen hel of eindeloze verdoemenis leren, gericht en oordeel zijn niettemin reëel en zelfs ook essentieel. God gaat wat krom is rechtzetten en de pijnlijke ingrepen zijn noodzakelijk in de realisering van zijn plannen.

Romeinen 9

Hoewel de Marcionisten uit de tweede eeuw slechts een aantal geschriften van Paulus overhielden, komen ze ook nog eens hopeloos in de knoop met de inhoud van die selectie. Zo betoogt Paulus in Romeinen 9 dat God het hart van Farao verhardde om juist door de hardhandige bevrijding uit Egypte zijn naam bekend te maken (Rom.9:17,18). Zo’n passage moet een doorn in het oog zijn van een Marcionist. • Het hart werd harder gemaakt door JHWH, er staat niet dat het door de Vader is gedaan. Dan had je pas echt een goed argument. Zo ook verwijst Jezus nergens naar de wet als afkomstig van de Vader. Wel lezen we voortdurend over de wet van Mozes, niet de wet van de Vader… nergens!en verder…

Marcionisten brengen een volstrekt kunstmatige tweedeling aan in de Bijbel. Enerzijds spreekt ook het OT overvloedig van Gods liefde en vriendelijkheid (Ps.30:6) terwijl anderzijds het NT spreekt van oordeel en gericht.Marcionisten zien ten onrechte een tegenstrijdigheid tussen Jezus’ woorden dat God het doet regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen terwijl Hij in specifieke omstandigheden de hemel toesloot, zoals in de dagen van Elia (1Kon.17:1). Overigens spreekt ook het boek Openbaring van twee getuigen die in de toekomst de autoriteit zullen hebben de hemel toe te sluiten (Openb.11:6). • Maar staat er ook dat Hun het gaan doen? Of zou het een vervulling zijn van een schaduwtekst?Marcionisten beroepen zich ten onrechte op Johannes 10:8 waar Jezus spreekt over dieven en rovers die vóór Hem kwamen, wat uiteraard niet verwijst naar de profeten van het OT maar naar de Joodse leiders die Hem aanhoorden (Joh.10:6). • Dit is een aanname, vergelijk Matteüs 12:45 waar hij die generatie ziet als zijnde onder de invloed van een onreine geest.


'Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.' - Matteüs 12:45


Dat geldt ook Jezus’ uitspraak dat men nooit de stem van de Vader had gehoord of zijn gedaante gezien (Joh.5:37). Jezus verwijst daarbij naar de open hemel bij diens doop waar de Joodse leiders geen getuigen van waren geweest. • Sorry hoor, maar 1 Johannes 4:12?!


'Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.' - 1 Johannes 4:12


Marcionisten onderkennen niet dat de God die het oude verbond sloot met Israël, dezelfde God is als die het nieuwe verbond met hen zal sluiten (Jer.31:31, 32; (((Unity: uiteraard spreekt de tegenstander die zich verandert in een boodschapper van het licht ook licht buiten het duistere anders valt hij gelijk door de mand))) Hebr.8:8,9). Inderdaad, het oude verbond staat model voor veroordeling en dood zoals het nieuwe verbond model staat voor rechtvaardiging en leven (2Kor.3:6-9). Maar het is één God die dat contrast met opzet creëerde. • Hier wordt het goede van de Vader op één lijn gebracht met het slechte van de tegenstander i.t.t. de woorden van Jezus in Lukas 18:19 dat niemand goed is dan één namelijk God… niet goed én slecht zoals over JHWH in Jesaja 45:7 staat vermeld.


'Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.' - Lucas 18:19

 • versus...


'die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de Here , doe dit alles.' - Jesaja 45:7


Marcionisten geloven terecht dat God louter goed is en vrede bewerkt maar ontkennen ten onrechte dat God ook kwaad creëert. Ofschoon God zelf bij monde van Jesaja verklaart:

6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang,dat er buiten Mij niets is, Ik ben JAHWEH, en niemand meer.

7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis;Ik maak de vrede en schep het kwaad,Ik, JAHWEH, doe al deze dingen. • Dus in elk verhaal is God niet alleen de "good guy" maar ook de schurk… wat een evangelie… en het staat haaks op Jezus onderwijs over zijn Vader en tevens tegenover de vruchten van de Geest.


'Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.' - Galaten 5:22

 • Hieronder iets meer diepgang op de "vrucht" liefde;


'De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.' - 1 Korinthiërs 13:4-7

 • deze reputatie "karaktereigenschappen" behoren slechts God toe die licht is, in Hem is in het geheel geen duisternis;


'En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.' - 1 Johannes 1:5


Oordeel, dood, pijn, kortom ‘kwaad’, vervullen een noodzakelijke functie in Gods plan. Prijs Hem dat niets buiten Hem om gaat en dat ook het kwaad bij Hem in goede handen is. Zonder die erkenning loopt elke redenering op niets uit. • God beschuldigen van het kwaad en Hem ervoor danken klinkt mij nogal ziek in de oren, zeker omdat miljoenen mensen dagelijks bidden om de heiliging van zijn reputatie. Wat wordt Diegene die in het licht woont en liefde is er toch genadeloos doorheen gehaald. Een tikkie voorzichter met zijn goede naam zou hier sieren.en wordt het duister in het onverstandig hart (Rom.1:21). Het Marcionisme is daar een droevig voorbeeld van.


 • Beste André Piet, het onderwijs over de alverzoening is een goede zaak maar geweld toeschrijven aan een God van vrede absoluut niet. Ik hoop dat je eens dat licht mag zien. Groetjes, Unity

477 keer bekeken