• HET MYSTERIE GODS

JHWH een boze?

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Zvonimir Vistica

Leest u wel eens het oude testament? Wat valt u daar op?


Ik heb het altijd vreemd gevonden dat God de Vader die liefde is, de vloed heeft gebracht waar miljoenen zijn omgekomen, inclusief de vernietiging van de natuur, dieren, niet te vergeten al die vrouwen en onschuldige kinderen.


Of wat denkt u over de vernietiging van Sodom en Gomora, daar werden ook geen kleine kinderen gespaard. Waren die kinderen dan ook allemaal schuldig vanwege de slechte daden van de volwassen mensen om hen heen? Dat is dan even pech hebben voor de kinderen die daar geboren werden.


En wat denkt u dan van David? Aangezet door JHWH het volk te tellen en als gevolg daarvan werden 70.000 mensen uit zijn eigen volk door diezelfde JHWH gedood. Wat hadden die 70.000 man gedaan, waren ze mede schuldig aan het tellen van de volk door David zelf? Is dat rechtvaardig? Nee! Want zelfs diezelfde JHWH had berouw over het kwaad dat uit hem kwam.


'Toen gaf de HEERE een uitbraak van de pest in Israël, vanaf de morgen tot op de vastgestelde tijd. En er stierven van het volk, van Dan tot Berseba, zeventigduizend mannen. Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om er verderf aan te richten, kreeg de HEERE berouw over dit kwaad, en Hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: Het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu was de engel van de HEERE op dat moment bij de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet.' - 2 Samuel 24:15-16

Niet te vergeten de strijdlustige JHWH die voor zijn volk streed en opdroeg te strijden met gevolg van moord, plundering, slavernij, verkrachting, en dat alles om een beloofd land aan zijn volk te geven. Was de JHWH die liefdevolle Vader die Jezus ons heeft doen kennen? Verwarrend! Denk daar eens over na. Zijn de vruchten van JHWH gelijk die van de Vader?

Sommigen zeggen dan dat we niet aan God mogen twijfelen, laat staan kritisch naar de vruchten mogen kijken, laat God gewoon God zijn krijgt men dan vaak te horen, en hoe ziek het ook klinkt, hoe erg het gruwel is, is het uit God, dan verklaart de mens het met gemak rechtvaardig. Maar wij weten dat de waarachtige God liefde is, en ook rechtvaardig is. Lijkt de Vader werkelijk op JHWH? Voor velen mogen deze vragen niet gesteld worden, en anderen durven ze niet eens te stellen.


Laat ik dan verder gaan naar het nieuwe testament, daar vind ik een en al liefde die voorheen niet eens bekend was. Ik lees over een Jezus die dingen doet die totaal tegen de JHWH uit het oude testament in gaan. Zo lees ik ook over een Jezus die met een leer komt die sterk in contrast staat met die van de JHWH uit het oude testament.

Wat ik vooral vreemd vind in nieuwe testament is Mattheüs 1:19.

'Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.' - Mattheüs 1:19

Dat Jozef rechtvaardig werd bevonden omdat hij Maria niet liet stenigen voor overspel, terwijl de wet toen nog van kracht was, en hij dus kennelijk niet handelde naar wat de wet voorschreef, maar wel juist daardoor rechtvaardig werd bevonden. Vreemd! Natuurlijk heeft Maria geen overspel gepleegd, dat weten wij wel. Maar Jozef wist dat niet, en het was hem ook nog niet geopenbaard!


Wat is nu de gezonde leer? De aard van de JHWH uit het oude testament, of de aard van de Vader die door Jezus aan ons bekend werd gemaakt in het nieuwe testament. Want er tussen deze twee bronnen zijn enorm veel dingen die zich lijken tegen te spreken, te veel contrasten om deze aan een enkele bron toe te schrijven.


Wat is nu de gezonde leer? Moeten we moord, verkrachting, slavernij, vloed, en de toorn van de JHWH uit het oude testament toeschrijven aan de liefde? Want God is liefde toch als ik Johannes lees.

'Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.' - 1 Johannes 4:8

'En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.' - 1 Johannes 4:16

Johannes 18:37 lezen we volgende;


'Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.' - Johannes 18:37

Dus moet ik veronderstellen dat voordat Jezus was, er ook geen waarheid was. Anders was het niet nodig dat Jezus ons contrasten heeft laten zien tussen de Vader en de JHWH uit het oude testament.


Een voorbeeld van contrast zien we in Deuteronomium 6:13 en Deuteronomium 10:20.

'U moet de HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren.' - Deuteronomium 6:13

'De HEERE, uw God, moet u vrezen, Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich vasthouden en bij Zijn Naam moet u zweren.' - Deuteronomium 10:20

Jezus leert ons anders:


'Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God; niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken; maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze.' - Mattheüs 5:33-37

Dus! Het is duidelijk dat zweren uit den boze is. Dat komt niet van onze Vader maar van de JHWH uit het oude testament. Als dat van de Vader zou afkomen wat in Deuteronomium werd opgetekend zou Vader een boze zijn. Maar! Uit de Vader komt geen kwaad en in Hem is geen duisternis. Onmogelijk dus dat het opgetekende in Deuteronomium 10:20 van de Vader afkomt.


Jezus laat ons liefde zien! Hij bevestigde dat met daden! Jezus heeft de wet vervuld!


Ook wij zelf kunnen de wet vervullen door lief te hebben. Jezus vervulde als volmaakt mens de wet. Maar wij kunnen dat ook doen. Dat lezen we in Romeinen 13:8-10 waar staat:

'Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.' - Romeinen 13:8-10

Zo simpel is het om de wet van de Vader te mogen en kunnen vervullen door één zin dat uit Zijn mond kwam: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Kunnen wij dat? Ja, natuurlijk wel. Dat doen we niet door oog om oog , tand om tand, moord voor moord, oor voor oor zoals de JHWH uit het oude testament leerde. Kijk naar het voorbeeld hoe Jezus ons de liefde onderwees.


Een voorbeeld van liefde zoals Jezus ons leerde lezen wij in Lukas 22:50-51.


'En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem.' - Lukas 22:50-51

Jezus gaf hier aan de menigte die hem gevangen namen, plus aan Zijn discipelen een voorbeeld van volmaakte daad door lief te hebben, door de dienstknecht van hogepriester zijn oor te genezen, terwijl zij Hem kwaad wilden doen door Hem te gevangen nemen en overleveren aan autoriteiten. Een volmaakt voorbeeld voor ons, een getuigenis van de aard, het karakter, de reputatie van de Vader. Dus niet oor om oor. Want anders zou zelfs Petrus met een oor minder voor de rest van zijn leven moeten rondlopen.

Want zo eist de wet van de JHWH uit het oude testament; oor voor oor, voorbeeld Deuteronomium 19:21.

'Laat uw oog hem niet ontzien: leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet.' - Deuteronomium 19:21

Wanneer wij dat dan vergelijken met wat in Mattheüs 5:38-41 door Jezus werd gezegd zien wij duidelijk een contrast tussen de Vader waaruit Jezus spreekt, en de JHWH uit het oude testament!

'U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem.' - Mattheüs 5:38-41

Jezus laat zien wat liefde werkelijk inhoud, Hij liet ons de ware Vader doen kennen, en Hij is het die ook verlossing bracht van die duivel die de mens een juk oplegde.


'hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.' - Handelingen 10:38

Is het iemand wel eens opgevallen dat uitdrijvingen ook echt begonnen toen de waarheid en het licht kwam, Jezus dus? En dat onder het volk van JHWH? Was God dan niet met hun? Hoe kan het zijn dat het volk van JHWH volop bezeten was door demonen? Dat moet toch vragen opwekken? Wanneer deze JHWH zelf de duivel zou zijn beantwoord het al heel veel.


In Handelingen 10:38 lazen wij dus dat God met Hem (Jezus) was. Lukas 4:18-19 gaat daar ook op in, kunnen wij hieruit vruchten van elkaar onderscheiden?


'De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.' - Lukas 4:18-19

Wie waren in eerste instantie de gebrokenen van hart, de gevangenen, de blinden en de verslagenen die hun vrijheid niet meer hadden? Het was het volk van JHWH! Hij spreekt toch tot de Joden, tot Israël, het volk van JHWH! Valt iemand hier iets op?

'het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.' - Mattheüs 4:16

Het is Jezus die het licht is, en wederom wordt hier aangegeven dat het volk, in dit geval Israel, het volk van JHWH in duisternis zat en de schaduw van de dood! Als JHWH de Vader was verkeerde het volk zich in licht waar geen duisternis in te bespeuren was.

Conclusie is makkelijk te trekken door goede daden (vruchten) en slechte daden (vruchten) te onderscheiden, door het slechte van goede te scheiden zoals Jezus dat ook deed.

  • JHWH zegt: haat vijanden, Jezus zegt: heb vijanden lief.

  • JHWH zegt bij zijn naam te moeten zweren, Jezus zegt geheel niet te zweren, (etc., etc.).

Beoordeel het toch zelf, onderzoek alle dingen en behoudt het goede!

'Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.' - 1 Thessalonicenzen 5:21-22

Hoe kunnen wij ons onthouden van elke vorm van kwaad, terwijl wij elke vorm van kwaad uit de JHWH van het oude testament goed spreken en de Vader van liefde en licht toe schrijven? Dit is niet mogelijk! Is het een goed en gezond geloof de Goede Vader te zien als de duistere en kwaad-lustige JHWH uit oude testament? Zo ja! Neem dan wel volgende tekst in beschouwing Jesaja 5:20.

'Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.' - Jesaja 5:20

God bless! Zvonimir Vistica

0 keer bekeken