• HET MYSTERIE GODS

Jesaja 45:23?

Schrijver: Sod HaElohim

AANTEKENING: In dit artikel wordt over Yahweh geschreven als zijnde de duivel, maar in werkelijkheid gebruikt de god van deze wereld, de duivel, een titel die God de Vader toebehoort. Daardoor ontstaat er verwarring in "het oude Testament/ de Thora". Aan de vruchten herkent u de boom.​


Naar aanleiding van mijn artikel "Is Jezus toch de YHWH uit het OT en God de Vader? Absoluut niet!" werd mij een geweldige vraag gesteld op FB. Hieronder de vraag in het rood, en daarop volgende mijn antwoord:

De OT-JHWH zou de duivel zijn?


Alsnog deze vraag:


'Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.' - Romeinen 14:11


Staat geschreven in:


'Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren.' - Jesaja 45:23


In Jesaja 45 gaat het over JHWH.


Hoe kan het dan dat Paulus het over God de Vader zou hebben, terwijl hij Jesaja aanhaalt, waar het over JHWH gaat, waar jullie van zeggen dat dat de duivel zou zijn?

De YHWH uit het OT denkt dat deze voorspelling over hemzelf gaat, logisch ook, hij zegt zelf dat alle knie letterlijk voor hem zal buigen en elke tong hem zal zweren.

Als woordvoerder van God de Vader gaat het echter wel in vervulling, maar dan in Jezus! De getrouwe woordvoerder van God de Vader, aangezien de woordvoerder uit het OT gevallen was. Dus jazeker! Hetgeen geschreven staat zal in vervulling komen.

Filippenzen 2:9-11 9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Wel vreemd als men inziet dat Jezus de gezalfde woordvoerder van God de Vader is, maar toch met deze referenties komt om van God de Vader toch nog de YHWH uit het OT (de duivel) te maken. Waarom ik dat zeg? Nou, kijk, in Filippenzen wordt het toch duidelijk gemaakt dat God de Vader Zijn gezalfde bovenmate verhoogd heeft opdat elke knie voor Hem zou buigen en elke tong zal belijden dat Jezus (Christus=de gezalfde) Heer is. Als God de Vader de YHWH uit het OT zou zijn moge het duidelijk zijn dat hetgeen geschreven staat niet in vervulling zal komen als de YHWH uit het OT God de Vader zou zijn, aangezien God de Vader het in Jezus laat vervullen. Dus mogen wij weer de conclusie trekken dat de YHWH uit het OT ook een gezalfde woordvoerder van God de Vader was, hij is dan wel diegene die gevallen is. Maar dat wil niet zeggen dat hetgeen geschreven staat niet in vervulling wordt gebracht door Jezus, de gehoorzame, nederige, getrouwe woordvoerder van God de Vader.


Net als de mensen in Openbaring via het beeld de draak/duivel aanbidden, aanbidden ware gelovigen via Jezus in feite God de Vader. Misschien wel interessant om te weten is dat Paulus vaak over schaduwbeelden uit het OT spreekt die in Jezus in het licht vervuld worden. Een voorbeeld, lees daarvoor het artikel; "Hebreeën 11 - Yahweh uit het O.T. dus wel God de Vader?".

2 Korinthe 3:15 15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart.

Wat ook erg interessant is... In Romeinen 14:11 wordt niet aangehaald dat elke tong bij Hem zal zweren. Dit i.v.m. Jezus Zijn woorden; "zweer in het geheel niet".


Mattheüs 5:34 34 Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God;

Dit wordt weggelaten, net als wanneer Jezus de profeet Jesaja aanhaalt, maar het volgende weglaat; "de dag van de wraak van onze God;".


Lukas 4:18-19 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
0 keer bekeken