• HET MYSTERIE GODS

JAHWEH = satan?

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Unity

GoedBericht vraagt ons het goede bericht nader uit te leggen, dat doen wij dan ook. Onze reactie zal u dan ook in oranje gemarkeerd kunnen lezen. Beste lezer! Het is aan u om de goede en slechte vruchten van elkaar te onderscheiden en de werkelijke kracht van het evangelie te ontdekken. "Zoals beloofd zou ik reageren wanneer jullie een antwoord zouden hebben gegeven op mijn artikel. Welnu, dat claimden jullie te hebben gedaan en ik ben er dus eens voor gaan zitten. Ik heb alle reacties achter elkaar geplakt om daarna tot m'n verbijstering te moeten vaststellen dat jullie TOTAAL niet zijn ingegaan op mijn kritiek! Dus ja, waarop moet ik dan reageren?


Laat me een tiental vragen aan jullie voorleggen. Geef daar nu eens systematisch, kort en helder antwoord op, en niet een hap-snap, losse flodder-reactie. Want dat schiet natuurlijk niet op." - (Andre Piet, FB-reactie op artikel Marcionisme?!) (zie ook het artikel JAHWEH = satan?, GoedBericht) • Het feit dat je onze antwoorden een hap-snap, losse flodder-reactie noemt en op jouw site al aangeeft dat je het ziet als één van de meest wanstaltige theorieën die je ooit bent tegengekomen, en godslasterlijk, en schrijft: ”wie hoor ik hier sissen?” is op zijn minst extreem te noemen… omdat juist wij de gruweldaden als genocide, legale verkrachting, moord, slavernij en al dit soort zaken absoluut niet aan onze liefdevolle Vader wensen toe te schrijven. Wij zijn bezig met de heiliging van Zijn naam, waar iedereen voor bidt. In jouw ogen is het dus Gods naam heiligen als we deze gruwelen wel op zijn conto schrijven?


1. Zijn jullie het ermee eens dat "al de Schrift" van het Oude Testament geïnspireerd is door God (2Tim.3:16)? • Deze vraag is niet compleet gesteld, een vers eerder lees je dat hetgeen wat geïnspireerd is, in het geloof in Jezus moet zijn. Wij moeten dus ook meenemen hoe Jezus ons de Vader heeft leren kennen in het nieuwe verbond, want zonder dat is het oude verbond waardeloos. Paulus refereert naar de wet en zijn vroegere levenswandel als vuiligheid in Filippenzen 3:8.


'Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen,' - Filippenzen 3:8

 • Ook moeten we meenemen dat Hebreeën 8:5 zegt dat er in het oude verbond schaduwen staan van hemelse dingen, en in Hebreeën 10:1 dat het schaduwen zijn van komende goede dingen, niet het beeld van de zaken zelf.

'Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen , overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.' - Hebreeën 8:5

'Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heils goederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen.' - Hebreeën 10:1

 • Als je dus alle schaduwen als licht wilt neerzetten, en dat is waar je naar toe redeneert, dan is het een absoluut: NEE. Maar als je het ook durft te zien als schaduwbeelden, die in het licht worden vervuld, dan is het antwoord: JA.


2. Hoe kon Jezus verklaren "de Schrift kan niet gebroken worden" (Joh.10:35) als deze een valse god representeert? • In Jezus worden alle Schriftplaatsen vervuld, daarom kan dat niet gebroken worden. Het oude verbond representeert een gevallen gezalfde woordvoerder van de Vader, die in zijn naam optreedt (Ezechiël 28:14-17) en die zich aan de Vader gelijk wilt maken, en zich verandert in een boodschapper van het licht, maar hij wijst hierdoor juist vooruit naar de ware vertegenwoordiger van God en dat is Jezus.


'U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien.' - Ezechiël 28:14-17

 • Het licht (Jezus onderwijs) schijnt in de duisternis, (YHWH's onderwijs). Die duisternis lees je in heel het oude verbond, waar YHWH opdracht geeft tot slavernij, genocide, kindermoord etc. etc., dat zie je Jezus niet doen. Wat je waarschijnlijk bedoelt is; maakt God uitsluitend van goede boodschappers gebruik, of spreekt Hij eventueel ook via tegenstanders? En het antwoord is: JA. Dit lezen we ook in het nieuwe verbond in Johannes 11:49-53.


'Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets, en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één Mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen. Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om Hem te doden.' - Johannes 11:49-53

 • Vers 51: En dit zei hij (Kajafas) niet uit zichzelf, maar omdat hij hogepriesterwas dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou ten behoeve van het volk. Was Kajafas tegen de Vader en zijn gezalfde? JA Profeteerde Kajafas? JA Kunnen tegenstanders van God dus profeteren: JA Zie je? De Vader werkt zelfs door Zijn tegenstanders heen, en dus ook via degene die zich aan Hem gelijk wilt maken. Kijk… dat is nou God.


3. Hoe kan Jezus met nadruk leren dat men zou luisteren naar "Mozes en de profeten" (Lucas 16:29-31), terwijl zij ons grotendeels een valse god voorhouden?


 • Omdat Mozes een schaduw is van Jezus, de ware middelaar van de Vader. Als degenen die aan het luisteren waren naar Jezus ,Mozes als een afschaduwing van Jezus zouden zien, dan konden ze dit begrijpen;

 1. beide waren ze middelaar

 2. beide redders van Gods volk

 3. beide bedreigt met steniging

 4. beide doen wonderen

 5. beide bidden ze voor vergeving van Israël

 6. beide maken na hun geboorte een kindermoord mee

 7. beide worden geboren onder een overheersende natie etc. etc., MAAR… let op; de wet is door Mozes gegeven (= schaduw) maar de waarheid en genade is via Jezus tot stand gekomen (= vervulling in het licht).


'Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.' - Johannes 1:17

 • Voorbeeldje? Schaduw: Als de wet komt en het volk het kalf aanbidt sterven 3000 Israëlieten door de handen van hun eigen familieleden. (sterven = schaduw) Vervulling in het licht: Als de Geest wordt uitgestort worden 3000 geestelijke Israëlieten toegevoegd tot Gods volk. (worden levend gemaakt = licht) Het wordt dus allemaal vervuld maar dan in het licht. Daarom worden het ook schaduwen genoemd. Je kan wel raden wat de schaduw is, maar het is niet het beeld zelf. Maar een duistere afbeelding.


4. Als Mozes een valse god diende, hoe kon Jezus dan verklaren dat indien men Mozes geloofde, men ook Hem zou geloven (Joh.5:46)? • Dit is min of meer dezelfde vraag als vraag 3, omdat Mozes een voorafschaduwing is van de ware middelaar: Jezus!

5. Hoe konden de discipelen in Berea edel genoemd worden omdat men Paulus' onderwijs beoordeelde op basis van het Oude Testament (Hand.17:11). Volgens jullie zou men toch het Oude Testament dienen te beoordelen in het licht van Paulus' bediening? • Ten eerste waren ze bereidwilliger om te luisteren. Ten tweede zochten zij de schaduwbeelden op in het oude verbond. En zoals je zegt, ze beoordeelden dat in het licht. Neem hun voorbeeld ter harte. Laat het licht schijnen in de duisternis en ga duisternis niet neerzetten als licht, want de Vader is licht en in Hem is totaal geen duisternis.


'En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.' - 1 Johannes 1:5

 • Genocide, slavernij, vrouwen die worden gezien als bezit e.d. is geen licht en dus niet van de Vader.


6. Als de God die aan Mozes verscheen een valse god zou zijn, hoe kan Jezus dan veronderstellen dat deze dezelfde is als zijn God, en dezelfde is als die van Abraham, Izaak en Jakob (Mat.12:27,27)?


 • Wederom schaduw vs. vervulling in het licht. Zoals je in Galaten 4 kunt lezen zijn Hagar en Sarai metaforen (of schaduwen) voor twee verbonden. Zo zie jij Abraham, Izaak en Jakob (schaduwen) waarschijnlijk altijd letterlijk, maar wij zien dat het ook gebruikt kan worden als metaforen:

 1. Abraham = de Vader (vergelijk Lukas 16:23)

 2. Izaak = Jezus (zie symbolisch het offer van Izaak)

 3. Jakob = 12 stammen (geestelijke Israëlieten, zie Jakobus 1:1) En zo kan Jezus dus zeggen dat velen (met Abraham, Izaak en Jakob) zouden aanliggen in het koninkrijk der hemelen, met de Vader, Jezus, en met degene die als koningen en priesters samen met Hem regeren dus. Lijkt me logischer dan de letterlijke toch? En daar komt bij dat Openbaring 22:15 zegt dat er geen moordenaars in het hemelse Jeruzalem mogen, terwijl zo goed als alle schaduwvoorbeelden die wij kennen uit het oude verbond moordenaars waren onder leiding van YHWH, of was jou dat nog niet opgevallen?


'Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.' - Openbaring 22:157. Klopt het dat Jezus een herhaling voorzegt van de regen van vuur en zwavel zoals destijds op Sodom, wanneer de Zoon des Mensen zal komen (Luc.17:29,30)? Zo ja, hoe kan dat? • Jezus voorzegt dat inderdaad en het is bijzonder dat mensen geloven dat degene die iets zegt, ook automatisch degene is die het uitvoert. De werken van een god die mensen verbrand inclusief baby’s en de hele wereld verdrinkt kan men volgens de schrift vergelijken met de werken van een demon: Zie Mattheüs 17, waar een vader vraagt aan Jezus om zijn zoon te genezen van een demon, die zijn zoon telkens in het vuur en in het water gooit, (zie ook Marcus 9:22).


'En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei: Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij. En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren : Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.' - Mattheüs 17:14-21

 • Snap de hint, de demon wordt vergeleken met een berg die ontworteld wordt. Ik had jou al eerder gewezen op de overeenkomsten in Daniël 3 en Openbaring 13 i.c.m. de rest van het boek Openbaring;

 1. in beide boeken wordt Babylon vermeld

 2. in beide wordt een beeld opgericht

 3. in beide moet het beeld aanbeden worden

 4. in beide staat de doodstraf op weigering

 5. in beide weigeren enkelen te buigen

 6. in beide wordt met vuur gedreigd

 7. in beide worden degenen die weigeren te aanbidden gered Maar goed je ziet hopelijk die verbanden wel tussen verleden en toekomst. Maar zeg mij nu eens, werd de vuuroven in Daniel aangestoken door de engel die beschermde, of was het de koning van Babylon die dit verordende? Je beschuldigd de redder i.p.v. de veroorzaker. De engel in de oven is een metafoor van Jezus die ons beschermt tegen het vuur van de tegenstander dat in de toekomst neerdaalt, het is duidelijk dat de engel niet de brenger van het vuur is.8. Is de JAHWEH die de Messias aanspreekt in Psalm 2 en Psalm 110, de God en Vader van Jezus Christus? Zo nee, waarom leerden zowel Jezus (Mat.22:42-46), als Petrus (Hand.2:34), als Paulus (Hand.13:32,33) dit expliciet wel? • Nee, het is niet de God en Vader van Jezus, en nee dit leren bovenstaande teksten niet expliciet. Het zijn wederom schaduwteksten die in het licht worden vervuld. Degene die door YHWH is gezalfd, is Salomo (= schaduw), 1 Kronieken 22:9-10.


'Zie, een zoon zal u geboren worden; díe zal een man van rust zijn, want Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden van rondom. Ja, Salomo zal zijn naam zijn, want Ik zal in zijn dagen vrede en stilte over Israël geven. Hij is het die voor Mijn Naam een huis zal bouwen, en hij is het die Mij tot een zoon zal zijn, en Ik hem tot een Vader. En Ik zal de troon van zijn koninkrijk tot in eeuwigheid over Israël bevestigen.' - 1 Kronieken 22:9-10

 • Voor voetbank zie 1 Kronieken 28:2, 1 Kronieken 28:6. Salomo bouwde voor YHWH een aardse tempel, en YHWH noemt hem zijn zoon. Degene die door de Vader is gezalfd, is Jezus (= licht der wereld). Jezus bouwt voor zijn Vader een geestelijke tempel, en onze Vader noemt Hem Zoon.


9. Klopt het dat het God was die het hart van Farao verhardde, zoals Paulus beschrijft (Rom.9:14-17)? Zo ja, wat blijft er dan over van jullie aanname dat dit in werkelijkheid satan zou zijn. • Dit is dezelfde vraag als vraag 10, (welke god spreekt hier?), het woordje "god" staat niet automatisch synoniem voor de Vader. Het betekent gewoon sterke of machtige leider. En zoals al eerder opgemerkt kan de Vader ook profeteren via zijn tegenstanders. Zie eindconclusie bij vraag 2. Overigens is het al bijzonder om op te merken dat er staat: "De schrift zegt tot de Farao…" en niet onze Vader zei tot de Farao. Dán zou je pas een goed argument hebben. Er volgt dus weer een schaduwtekst uit het oude verbond die in het licht dient te worden uitgelegd. Zie verdere uitleg bij vraag 10.

10. Hoe kan het geloof van iemand als Noach in Hebreeën 11:7 ten voorbeeld worden gesteld als het een valse god was die de zondvloed over de wereld bracht? En hoe kon Petrus beweren dat het God was die de wereld in Noachs dagen niet spaarde (2Petr.2:5)? • Het verhaal van Hebreeën is al uitvoerig behandeld op deze site en alreeds op Facebook geplaatst zie daarvoor (Hebreeën 11 - Yahweh uit het O.T. dus wel God de Vader?). En jij was het toch die zei: "de Bijbel is wel Gods woord maar dan moet het wel juist vertaald zijn". Terecht haal jij aan dat "aioon" niet "eeuwig" hoeft te betekenen. Zo wordt ook het woordje "hel" gebruikt terwijl dat geen bijbels woord is. Maar waar ook veel mee gerommeld is, dat is het woord voor god. (God ,El, Elohim, Adonai, Heer, Baal en YHWH om er enkele te noemen). Zo lezen we bijvoorbeeld in Exodus 23 dat YHWH met Mozes praat en dan in Exodus 24:1 zegt YHWH tegen Mozes: "Klim op tot YHWH".

'Daarna zei Hij tegen Mozes: Klim naar boven, naar de HEERE toe, u en Aäron, Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israël, en buig u op een afstand neer.' - Exodus 24:1

 • Boven op de berg zien ze de god van Israël "zijn voeten als saffierstenen en als de gestalte des hemels in zijn helderheid" maar om het nog ingewikkelder te maken lezen we in Handelingen 7:53 dat het niet YHWH was die ze zagen maar dat de wet door engelen is gegeven?!

'U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen!' - Handelingen 7:53

 • Al met al een ratjetoe die in het nieuwe testament niet veel duidelijker wordt omdat teksten van het oude verbond worden aangehaald, die voor het gemak door de vertalers allemaal worden vertaald met God of Heer(e). Als je werkelijk wilt weten over welke god ze het nu hebben is er maar één manier om erachter te komen en die wordt ons gegeven door niemand minder dan Jezus zelf, en dat is... "aan de vruchten herken je de boom!" Helaas past bijna niemand dit toe. Zodra ze het woord god zien staan is het in de meeste ogen automatisch de Vader en zo lees jij ook 2 Petrus 2:5, zonder Jezus woorden toe te passen.


En als bonusvraag (nummer 11) nog de volgende: waar komt volgens jullie het kwaad vandaan, als de de JAHWEH in Jes.45:7 naar jullie idee de satan zou zijn? Is het kwaad door God gepland of een 'bedrijfsongeval'? • Het kwaad is ontstaan door verkeerd gebruik van de vrije wil. Vrije wil is een volmaakt geschenk van onze Vader en dat blijkt wel, want mensen vechten tot de dood voor hun vrijheid. Zonder vrije wil zijn wij niet meer dan robots die geprogrammeerd zijn, maar dan had God ons net zo goed kunnen programmeren dat we niet kunnen zondigen. In Handelingen 14:16 lezen we dat God de heidenen heeft toegestaan om hun eigen wegen te bewandelen.


'Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de heidenen hun eigen wegen laten gaan,' - Handelingen 14:16

 • Dat houd dus in dat ze ook het verkeerde pad op kunnen gaan. Maar de Vader hoeft zich geen zorgen te maken, want Hij laat Zijn Zoon, in de toekomst, degenen die verkeerd gebruik maken van de vrije wil apart zetten van degenen die er juist gebruik van maken. Het scheiden van schapen en bokken, tarwe en onkruid. Dan worden de "slechte" mensen geconfronteerd met hun eigen destructieve gedrag. Hierdoor komen ze tot inkeer, en worden ze, als "verloren zonen" nadat ze "gelouterd" zijn, alsnog toegevoegd bij Gods volk, vandaar dat de straten in het hemelse Jeruzalem van zuiver "gelouterd" goud zijn. (metafoor) Als de laatste gered is, wordt de dood teniet gedaan. De Vader die in de toekomst kan kijken heeft gezien (previsie) dat het verkeerde gebruik van de vrije wil dus stopt. Hij heeft dat verkeerde gebruik ervan niet gepland (predestinatie) noch veroorzaakt, want dat doet de gebruiker zelf, maar Hij heeft het wel opgelost. Kijk, dat is nou de God die het kwade overwint met het goede.


Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden... Succes ermee mannen! • Dank je, maar al ben je het waarschijnlijk niet met onze antwoorden eens, we hebben wel antwoord gegeven en dat heb jij nog nergens gedaan. Je stelt gewoon steeds nieuwe vragen. Als je werkelijk een werkman bent die het woord der waarheid juist hanteert, hebben wij ook wat vraagjes voor jou.


1 Van wie zijn de koninkrijken der wereld? Van YHWH zoals vermeld in 2 Kronieken 20:6, of zijn ze van de duivel zoals vermeld in Lukas 4:6? (Zou YHWH hier de duivel zijn?)


2 In Johannes 5:22 lezen we dat de Vader niemand oordeelt maar heel het oordeel aan de Zoon heeft gegeven. En we weten dat het oordeelswerk van Jezus in de toekomst ligt. Van wie zijn alle gruwelijke oordeelswerken in het oude verbond dan?


3 Jezus verklaart dat allen die naar het zwaard grijpen door het zwaard vergaan. En als we dan lezen in Ezechiël 21:3;

'Zeg tegen het land van Israël: Zo zegt de HEERE : Zie, Ik zál u, Ik zal Mijn zwaard uit zijn schede trekken en van u de rechtvaardige en de goddeloze uitroeien.' - Ezechiël 21:3

Blijft YHWH nu leven of vergaat hij zoals Jezus verklaart? En neem ook even ter harte dat rechtvaardigen het hier ook ontgelden!


4 Als de YHWH van het oude verbond de Vader zou zijn van wie krijgt hij dan Jakob's grondgebied als zijn erfenis? (Deuteronomium 32:8-9)

'Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israels. Want des HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve.' - Deuteronomium 32:8-9

5 Moeten we nu naar YHWH luisteren: oog om oog, geen medelijden, of moeten we nu naar Jezus luisteren: keer de andere wang toe?


6 En áls YHWH zijn Vader is, waarom is het Jezus niet tot zonde als Hij zijn Vader steeds tegenspreekt, er zelfs tegen ingaat en zegt: "maar Ik zeg u"? Denk aan sabbat, steniging overspelige vrouw, andere wang e.d..


7 Als YHWH zó boos wordt op zijn volk wanneer ze andere goden achterna lopen, dat hij ze uitroeit en ziektes en vloeken op ze afstuurt, waarom laat hij zelf dan al die tijd toe dat er een grote draak in de hemel is? (Tenzij hij dan zelf die draak is).


8 Als we lezen in Romeinen 7:4 dat de broeders van Jezus ook voor de wet zijn gestorven, om aan een andere man toe te behoren, en dat is degene die uit de dood is opgewekt (Jezus).


'Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God.' - Romeinen 7:4

Aan welke man behoorden ze eerder toe? Als ze nu de bruid van Jezus zijn. Wie was hun vorige man? Noemde YHWH zich niet "echtgenoot/eigenaar" van Israël?


9 Van het manna van YHWH was het volk gestorven, maar Jezus is het ware hemelse brood en wie daarvan eet zal niet sterven. Moeten we nu het manna van YHWH of het ware brood eten? Ofwel moeten we nu het oude verbond of het nieuwe volgen?


10 Waarom overtreedt YHWH zijn eigen wet en wel het tweede gebod, door Mozes een koperen slang te laten maken, en waarom wordt YHWH steeds als slang afgebeeld? (Denk ook aan de staf van Mozes die in een slang veranderde).


 • En... nee, geen bonusvraag maar een open kaart hoe wij het zien: Wij zien het oude verbond als een schaduwboek van een gevallen gezalfde schaduw-woordvoerder van de Vader, die begon als een morgenster maar door zijn hoogmoed is gevallen, zoals we kunnen lezen in Ezechiël 28:14-17 een die in naam van de Vader lijkt te komen met hoorntjes van een lam, maar die spreekt als de draak (Opbenbaring 13 :11) en die alle aanbidding, die de Vader verdient, naar zich toe trekt onder het motto : Hou van mij of sterf. Zoals we dit in heel het oude verbond kunnen lezen.Die zijn volk gevangen had via zijn wetten die geen normaal mens ooit volmaakt zou kunnen naleven, en zo zou hij eeuwig de aanbidding van de Vader naar zich toe trekken. Totdat Jezus kwam die zonder zonde was en die hem met zijn offer heeft onttroond. Het nieuwe verbond zien we als het boek van licht met een Vader die licht en liefde is, en die zijn schepping begint bij Jezus, de laatste Adam, het begin van de schepping van de Vader. De ware woordvoerder van de Vader, die de wet die niemand houden kon, door Zijn offer aan de paal heeft genageld en zo de gevallen woordvoerder zonder geweld heeft onttroond. Die de mensen redt van de dood. Die ze juist opvoedt, ze vergeeft en geestelijk opnieuw geboren laat worden en ze uitnodigt om deel te worden van Zijn koninkrijk van liefde.

 1. Eerst was er duisternis (oude verbond) YHWH

 2. Toen kwam het licht (nieuwe verbond) Jezus Vandaar de vele tegenstellingen tussen de twee verbonden. En zo heeft de Vader dit laten gebeuren, zodat wij allen een keuze kunnen maken tussen licht en duisternis. Zo wordt de hopeloze mislukking van het oude verbond alsnog een daverend succes. Want ja, de reputatie van de Vader is erbij betrokken. Wij zijn benieuwd naar jouw antwoorden. Succes ermee André. P.S. Wij staan nog steeds open voor een fijne ontmoeting.

0 keer bekeken