• HET MYSTERIE GODS

Is Jezus toch de YHWH uit het OT en God de Vader? Absoluut niet!

Schrijver: Sod HaElohim

Naar aanleiding van mijn artikel "Is Jezus God? Echt niet!" ontving ik een reactie op FB waarbij mij gevraagd werd op bepaalde Bijbelteksten in te gaan. Hieronder de reactie "in rood" en mijn antwoorden.

"...WEERLEG ONDERSTAANDE TEKSTEN EENS SCHRIFTUURLIJK? CHRISTUS IS GOD..."

Hier gaan wij al gelijk de mist in door Christus God de Vader te noemen...


Mattheüs 16:16 16 Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

Christus "in de grondtekst Christos (Χριστὸς)" betekent letterlijk gezalfde! Kan de gezalfde de zalvende zijn? Absoluut niet! Dus, als de gezalfde God de Vader zou moeten zijn, wie heeft God de Vader dan gezalfd? Wij kunnen het ook gewoon simpel houden, Jezus de Zoon van God de Vader is de gezalfde woordvoerder van de Waarachtige, want het is door Hem "de gezalfde woordvoerder" dat wij God de Vader mogen kennen.

Johannes 17:25-26 25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. 26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

Het moge natuurlijk duidelijk zijn dat het volstrekt schizofreen moet zijn wanneer Jezus deze woorden tegen Zichzelf zou spreken. Dat zou werkelijk nergens op slaan.

'Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt, mijn dagen heeft Hij verkort. Mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen, Uw jaren duren voort van generatie op generatie.' - Psalm 102:24-25


In de grondtekst lezen wij dat Psalm 102 een aanbidding tot de YHWH uit het OT is, deze YHWH uit het OT (wat overigens ook "de Bestaande" betekent), (woordvoerder van God de Vader die gevallen is en zichzelf voordeed alsof hij God de Vader was), werd door de schrijver "mijn God" genoemd, dat wil dus logischerwijze niet zeggen dat hier over God de Vader laat staan Jezus gesproken wordt.


Meer over de YHWH uit het OT... KLIK HIER

'En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen.' - Hebreeën 1:10

Wie is nu de Schepper?

God de Vader! Maar gezaghebbende over hemel en aarde was de gezalfde woordvoerder die uiteindelijk viel! De YHWH uit het OT is een gevallen woordvoerder van God de Vader die zich uiteindelijk voordeed alsof hij God de Vader zelf is! Bovendien vulde de YHWH uit het OT de aarde! En zie, het is allemaal onvolmaakt! Het zal allemaal voorbij gaan. Dat het allemaal voorbij gaat lezen wij in vers 11.

Hebreeën 1:11 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad,

Dat de YHWH uit het OT de aarde vulde lezen wij in de eerste vers van de Bijbel, wederom hebben wij hier te maken met een blunder van een vertaling, overigens, vraag het een Jood die Thora-kennis heeft, en hij zal het zo kunnen navertellen.

Genesis 1:1 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.

"Schiep", "bā·rā", "בָּרָ֣א" betekent "vetten, aanvetten, mesten". Het woord "bā·rā" komt vaker voor in het OT met de context-betekenis van "vullen"! De YHWH uit het OT vulde (met "er staat Elohim" ...) alleen maar, vullen van hemel en aarde is bij lange na niet het scheppen van hemel en aarde. Laten wij eens kijken wie de macht heeft in de hemel en op de aarde?! Volgens Deuteronomium 10:14 is de machthebber de YHWH uit het OT;

Deuteronomium 10:14 14 Zie, van de Here, uw God, is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is;

maar in Lucas 4:6 en Openbaring 12:7-8 is dat respectievelijk de duivel/draak;

Lucas 4:6 6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil.

Openbaring 12:7-8 7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

Jezus zei alle dingen nieuw te maken, Hij vervangt de onvolmaakte schepping met een nieuwe volmaakte schepping.


Openbaring 21:5 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Jezus is het begin van Gods schepping! Niet van deze schepping, maar van die die komen gaat wel te verstaan!


Openbaring 3:14 14 En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods:

'Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij. Ík dood en Ik maak levend, Ik verwond en Ík genees en er is niemand die uit Mijn hand redt!' - Deuteronomium 32:39 God de Vader die verwond om te genezen? Die doodt om levend te maken? En dan zelfs wetende dat de dood Zijn vijand is de dood onder alle omstandigheden toch nog God de Vader willen toeschrijven?

Markus 12:27 27 Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. U dwaalt dus erg.

1 Korinthe 15:26 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

'Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.' - Johannes 8:24

'Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen.' - Johannes 8:28

Wie is nu de IK ben?


Hier moeten wij wel consequent blijven! Wat staat er namelijk in vers 26?

Johannes 8:26 26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Hij Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik tot de wereld.

Om even te antwoorden op de vraag "Wie is nu de IK ben?" kan ik enkel zeggen dat Jezus de goede IK ben is, de gehoorzame, nederige, getrouwe woordvoerder van God de Vader!

'Zo zegt de HEERE , de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.' - Jesaja 44:6 'Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het begin! Ik, de HEERE , Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde.' - Jesaja 41:4

'U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE , en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn.' - Jesaja 43:10


'Luister naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene: Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste.' - Jesaja 48:12


'Zo zegt de HEERE , de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.' - Jesaja 44:6

'en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.' - Openbaring 11:17 En wie is nu de Koning?


'die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.' - Openbaring 1:11

'En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,' - Openbaring 1:17

'En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden:' - Openbaring 2:8

'En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.' - Openbaring 21:6 'Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.' - Openbaring 22:13

Wie is nu de Eerste en de Laatste?


Wat wij nu hier zien is een chaotische wirwar van allerlei Bijbelteksten die op het eerste oog heel misschien erop lijken naar een en dezelfde te verwijzen. Maar dit is hier absoluut niet het geval! In het OT staat "Eerste en Laatste", in het NT staat "Begin en het Einde". Wat staat er nu in de grondtekst? Laten wij bij het OT beginnen... "Eerste", "ri·šō·wn", "רִאשׁוֹן֙" betekent letterlijk vertaald "aangewezen, eerste, hoofd". "Laatste", "a·ḥă·rō·wn", "אַחֲר֔וֹן" betekent letterlijk vertaald "na komen, achter komen". De YHWH uit het OT zegt dus dat hij de aangewezene is, de eerste en het hoofd van de Elohim, daarom wordt hij ook wel eens god van de Elohim genoemd, El-Elohim! De YHWH uit het OT zegt met andere woorden dat niemand van de Elohim zich met hem kan meten. Voorbeeld daarvan is Jesaja 44:6 waarbij de YHWH uit het OT even de puntjes op de i zet.


"Elohim", "ĕ·lō·hîm", "אֱלֹהִ֖ים" betekent ook "goden, rechters, heersers". In het NT staat echter iets heel anders! Wij lezen Alfa en Omega en het Begin en het Einde. "Alfa", "Alpha", "Ἄλφα" betekent letterlijk "begin". "Omega", "Ō", "" betekent letterlijk "einde, finale".


Wat betekent dan "het Begin en het Einde"? In de grondtekst staat... "archē kai telos", "ἀρχὴ καὶ τέλος". "archē" betekent "regeren (koninklijk of magisterieel)", "telos" betekent "doel, uitreiking van het doel, een afbetaling (belasting), einddoel" Jezus is dus ons begin, en ons doel! Hij is onze aflossing! Terwijl de YHWH uit het OT met zijn positie loopt op te scheppen. Duidelijk verschil voor wie het zien wil.

'Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.' - Genesis 17:1


'Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.' - Openbaring 1:8

Wie is nu de Almachtige? In Genesis zien wij inderdaad Almachtige staan! Wat staat er nu werkelijk geschreven?


"Almachtige", "šad·day", "שַׁדַּ֔י". Shaddai wordt inderdaad vertaald als Almachtige, maar dat is uiterst foutief! Shaddai stamt namelijk af van het woord shadad wat wederom "gewelddadig heersen, plunderen, verwoesten, verwoester" betekent! In Openbaring staat iets anders! "Almachtige", "Pantokratōr", "Παντοκράτωρ", dat betekent letterlijk; "heerser over alles, heerser van het universum, de almachtige". Wie de Almachtige is moge duidelijk zijn! Dat is God de Vader! Alle macht die Jezus van God de Vader heeft ontvangen zal Hij uiteindelijk ook weer in gehoorzaamheid aan Zijn Vader terug overhandigen. Kortom, puntje bij paaltje is het enkel God de Vader die waarlijk Almachtig is!


1 Korinthe 15:23-28 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 27 Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Uit de laatste vers zien wij klaar en duidelijk dat Jezus Zich zal onderwerpen aan God de Vader die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, men hoeft daar niet gestudeerd voor te zijn om hieruit te halen dat God de Vader niet Jezus is, maar Jezus de Gezalfde van de Waarachtige God de Vader is.

Om het af te sluiten wil ik terug komen op de titelvraag. Is Jezus toch de YHWH uit het OT en God de Vader? Absoluut niet! De god (YHWH uit het OT) in Deuteronomium 32 is dezelfde als in Deuteronomium 28; een jaloerse, straffende, plagen sturende en moordende god die ervoor zorgt dat wie niet luistert zijn eigen kinderen zal moeten opeten.


Alles wat Jezus verbiedt en tegenstaat en dus absoluut niet de liefdevolle God de Vader vertegenwoordigd wiens liefde en vrede alle verstand te boven gaat.


De wirwar van allerlei Bijbelteksten komt grotendeels uit het OT terwijl Jezus ons de ware Vader leert kennen in het NT. Het OT had plaats moeten maken voor een nieuw verbond, dus waarom daaruit putten als het verouderd is? En daar komt bij dat men in het OT geen uitstorting van de Heilige Geest had, dus hoe zouden ze het toen ook kunnen begrijpen? Ze wisten toen niet beter. Kortom, de YHWH uit het OT is niet God de Vader, laat staan dat Jezus een van hun zou zijn. Jezus is het begin van de schepping van de Waarachtige God! Ja! Jezus is dus een schepping van God de Vader.