• HET MYSTERIE GODS

Is Jezus God? Echt niet!

Schrijver: Sod HaElohim

Is Jezus God "de Vader" in persoon? Om maar gelijk met de deur in huis te vallen... Nee! Bij lange na niet is Jezus God, de Zoon is met alle zekerheid niet de Vader.

1. Jezus is niet alwetende

Mattheüs 24:35-36 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. 36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

2. Jezus heeft Zichzelf nóóit God genoemd


Ondanks ontelbaar veel gelovigen menen dat Jezus God in vlees zou zijn en zelfs ook nog eens dezelfde zou zijn als de YHWH uit het OT zou het ervan af moeten spatten dat Jezus Zichzelf nóóit God noemde. Sterker nog, nergens in de Bijbel lezen wij iemand zichzelf God noemen behalve de YHWH uit het OT.


Jeremia 32:27 27 Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?

Jesaja 46:9 9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik,

Er zijn nog zoveel meer citaten aan te halen waarbij de YHWH uit het OT zichzelf God noemt, let wel vooral op de toon waarop de YHWH uit het OT spreekt, vol arrogantie en hoogmoed, ziet u hier de Vader in? Oke, laat ik het iets gemakkelijker maken, ziet u hier Jezus in? Ik niet in ieder geval. Dus zoals we kunnen zien, is de YHWH uit het OT niet verlegen om te zeggen dat hij God is. Dus als Jezus God zou zijn, of dezelfde als de YHWH uit het OT zou zijn, waarom heeft hij het dan niet een keer gezegd zoals de YHWH uit het OT het deed? Meer over de YHWH uit het OT, klik dan hier! 3. Jezus werd macht en autoriteit gegeven, Hij had het niet in bezit


Johannes 13:3 3 stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,

Johannes 17:6-8 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. 7 Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt. 8 Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.

Zoals we kunnen zien deed Jezus niets uit Zichzelf, Hij verrichtte nóóit een wonder door Zijn eigen kracht, wat Hij deed deed Hij uit de Vader. Hij heeft nóóit iets vanuit Zichzelf geleerd, al Zijn verkondigingen en wonderen waren uit God de Vader.


Johannes 7:16 16 Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft.

Johannes 12:49 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.

Johannes 8:26 26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Hij Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik tot de wereld.

Johannes 14:24 24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Alles wat Jezus had was uit God de Vader, van de verkondiging tot zijn wonderen. God de Vader heeft niemand nodig om Zichzelf kracht, macht en woorden te geven, alleen al daarom kan Jezus God de Vader niet zijn.

4. Jezus ontkende goed te zijn en schreef de goedheid enkel God de Vader toe


Mattheüs 19:16-17 16 En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? 17 Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.

Wij lezen dat een man Jezus goed noemt, waarna Jezus de man erop wijst dat niemand, inclusief Jezus zelf, goed is, behalve God de Vader. Het moge duidelijk zijn dat Jezus naar God de Vader verwijst als iemand anders dan Hij.


5. Jezus kon Zichzelf niet verlossen uit de dood


Hebreeën 5:7 7 In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.

Handelingen 10:40 40 Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven dat Hij zou verschijnen,

1 Petrus 1:21 21 Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.

Hoe kan een dode zichzelf uit de dood verlossen? Kennelijk had zelfs Jezus de Levensgever nodig! En dat was in dit geval, God de Vader die Hem uit de dood heeft opgewekt. Hoe kan Jezus dan God de Vader zijn als Hij Zichzelf niet eens uit de dood kon verlossen? 6. Jezus Zijn volgelingen zagen Hem niet als God de Vader aan


Mattheüs 16:15-17 15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? 16 Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. 17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

7. Jezus zegt heel duidelijk een God te hebben


Johannes 20:17 17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.

Hoe kan Jezus nu een God hebben wanneer Hijzelf de Waarachtige God de Vader zou zijn? Onmogelijk! Jezus is niet God de Vader! Sterker nog, Jezus onderwerpt Zich aan God de Vader!


1 Korinthe 15:23-28 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 27 Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Is Jezus God? Echt niet!

0 keer bekeken