• HET MYSTERIE GODS

Drie sleutels tot de identiteit van de Vader

Bijgewerkt: 5 mei 2019

Schrijver: Veritas

De verschillen in karakter en handelen tussen enerzijds Jezus en Zijn Vader en anderzijds de YHWH uit het OT.

Kenmerken van God de Vader in NT


1 Johannes 4:8 De liefde komt uit God voort – wie niet liefheeft kent God niet want God is liefde.


Dat betekent dus:


1 Korinthe 13:4-5 Liefde is geduldig, vriendelijk en niet jaloers. De liefde vervalt niet in grootspraak en doet niet trots, is niet grof en handelt niet uit eigen belang, wordt niet geprikkeld en rekent het kwade niet aan,


Met de eigenschappen:


Galaten 5:22-24 Wat de Geest doet groeien en rijpen is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en zelfbeheersing.


Alles wat hiermee te maken heeft kan uit de Vader voortkomen – het tegengestelde niet!


Kenmerken van "God" YHWH uit het OT

Galaten 5:19-21 haatgevoelens, afgunst, uitingen van woede... wie degelijke dingen doen krijgen geen aandeel aan het Koninkrijk van God. YHWH beoefent de vruchten van het vlees. Kan hij Gods Koninkrijk dan beërven?


Deuteronomium 5:9 Ik YHWH duld geen andere goden naast mij, voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. Ik ben een jaloerse God. Is dit liefde die niet jaloers is? Is dit liefde die het kwade niet aanrekent? Nahum 1:1-2-6 YHWH is een wrekende God. YHWH is een woedende wreker. Zijn woede is als een laaiend vuur. Vergelijk Galaten 5:19-21 woede is vrucht van het vlees.

Johannes 5:21-22 Zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt de Zoon levend wie Hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.


God oordeelt niet – wie oordeelde tijdens de vloed?


Genesis 6:6-7 YHWH krijgt spijt en voelt zich diep gekwetst en besluit de mensen, het vee en elk levend schepsel weg te vagen door de vloed. Is dit een oordeel? Wie oordeelt hier? Zijn er onschuldigen getroffen? Was ieder kind slecht?


Psalm 7:11 God YHWH stort elke dag openlijke veroordelingen uit.

Mattheüs 5:38-39 Jullie hebben gehoord dat er werd gezegd: Een oog voor een oog en een tand voor een tand, Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.


Markus 11:25 Als je bidt... vergeef hen dan, opdat jullie Vader in de hemel jullie misstappen vergeeft.


Hosea 14:1 Samaria is schuldig omdat het in opstand gekomen is tegen zijn God. De mannen zullen omkomen in de strijd. Hun kleine kinderen zullen worden doodgeslagen, hun zwangere vrouwen open gereten.

Is dit een variant op "de linker wang toekeren"?

Is dit het vergeven van misstappen?

Mattheüs 5:43-44 Jullie hebben gehoord dat er werd gezegd: Je moet je naaste liefhebben je vijand haten. En ik zeg jullie: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van de Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.


Ezechiël 9:6 & Ezechiël 21:1-4 Oude mensen, jonge mannen en vrouwen, moeders met kinderen – jullie moeten ze allemaal ombrengen… zowel de rechtvaardige als de goddeloze. Valt dit onder vijanden liefhebben?


1 Samuel 15:3 Doodt man, vrouw, kind, zuigeling, rund, schaap ezel, kameel enz...

Is dit vergevend? Of blijkt hier haat uit?

1 Samuel 4:21 & 1 Samuel 7:3-5 Farao’s hart werd verhard door YHWH om te laten weten dat hij YHWH is. Wreed? Opgeblazen?

Johannes 6:32-40 Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven maar mijn Vader; Hij geeft u het ware brood uit de hemel… Dit wil mijn Vader; dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft.

Efeze 4:26-27 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.


1 Kronieken 21:11-14 David mag na volkstelling kiezen: drie maanden hongersnood, of drie maanden oorlog of getroffen worden door het zwaard van YHWH; de pest in het land... 70.000 gedood door YHWH die onschuldig waren aan Davids zonde!


Is dit liefde? Of zijn het uitingen van boosheid of woede?

Woede en de duivel horen bij elkaar. (Efeze 4:26-27)


Lukas 11:11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, een slang geven? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel temeer zal dan de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.

Numerie 21:6 Toen stuurde YHWH giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven.


Is dit de houding van een liefdevolle Vader?

Deuteronomium 28:54-57 Vlees van eigen kinderen eten wegens de benauwdheid. Doet een liefdevolle Vader dit soort dingen?Titus 1:2 die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, voor alle tijden heeft beloofd. (niet liegen kan!)


Kolossenzen 3:9 Liegt niet tegen elkaar... en doe de nieuwe persoonlijkheid aan die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper.


1 Koningen 22:23 Zo heeft YHWH in de mond van al deze profeten van u, leugens gelegd. Hij heeft het slecht met u voor.


Houdt YHWH zich niet aan eigen wetten?


Spreuken 6:19 / 1 Korinthe 6:9 / Openbaring 21:27

Markus 7:20-23 Uit het hart van mensen komen slechte gedachten... moord... kwaadaardigheid... afgunst... hoogmoed… en die maken de mens onrein.


Als YHWH moordt, kwaadaardig is, of hoogmoedig is, wordt hij dan ook onrein?

Mattheüs 11:28-29 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.

Hebreeën 4:9 Er wacht Gods volk nog steeds een sabbatsrust.

2 Samuel ​ 22:8-9 Toen dreunde en beefde de aarde, de grondvesten van de hemel sidderden en daverden, omdat (YHWH) in toorn ontbrand was. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam voort uit zijn mond. Leviticus 1:3 dierenoffers zijn een rustig stemmende geur voor YHWH. Hoort dit bij zachtmoedigheid en nederigheid?De bovenstaande tabel maakt duidelijk dat de verschillen tussen de handelingen van "God" YHWH uit het OT en die van Jezus en Zijn Vader hemelsbreed van elkaar verschillen. Ze zijn zelfs tegenstrijdig; ze horen niet bij elkaar.


Ze lijken uit een andere bron te komen, of te wel een andere God te beschrijven met een ander karakter.


Hoe kunnen we hier duidelijkheid in krijgen?


Wat helpt is dat we leren onbevooroordeeld leren kijken. Waarom zouden de dingen die ons jarenlang geleerd zijn juist zijn? Wellicht zijn ze dat wel, maar het is onze eigen verantwoordelijkheid om echt "alle dingen te onderzoeken en het goede te behouden". Dus niet alleen materiaal dat voor ons is voorbereid door onze leidinggevenden maar echt "alle dingen" zelf onderzoeken!


Geleerden die bijvoorbeeld onderzoek doen naar feiten die moeten aantonen of Jezus wel of niet heeft geleefd, hechten zelfs nog meer belang aan bronnen die in principe vijandig zijn, omdat die niet door propaganda beïnvloed zijn waardoor de informatie neutraler is.


Wij kunnen ook vermijden door dogma’s of propaganda bevooroordeeld te worden door te zoeken naar ALLE feiten en er zorgvuldig op toe te zien dat ons onderzoek een open einde heeft.


Dus we vermijden het om alles in te passen in wat we altijd geloofd hebben, maar onderzoeken of dat wat we geloofden, klopt met alle feiten die we vinden, ongeacht waar we uitkomen.


Hoe kunnen we dat aanpakken?


Jezus gaf ons de altijd geldende regel dat een boom herkenbaar is aan zijn vruchten – als er andere vruchten aan de boom hangen dan verwacht, is het dus ook simpelweg een andere boom, dit geldt in de natuur om ons heen, maar Jezus legt uit dat je dit beginsel ook op mensen van toepassing kunt brengen – dus - luister niet naar wat mensen zeggen, maar kijk naar wat ze doen. Dat is de beste methode om iemand in te schatten want daden vertellen meer over iemand dan woorden. Logischerwijs geldt dit niet alleen voor mensen maar voor alles wat leeft en daden voortbrengt. Een wezen met een normale geest zal geen tegengesteld gedrag aan de dag leggen; iemand is bij voorbeeld óf liefdevol óf wreed.


Jacobus illustreert dit door te vermelden dat er geen bitter en zoet water uit dezelfde bron kan komen.


Deze uitspraken van Jezus en Jacobus vormen een EERSTE SLEUTEL die we kunnen gebruiken om de waarheid over wie God werkelijk is, te vinden.


Volgens Jezus kan een liefdevolle God dus geen wrede dingen doen; tegengestelde vruchten kunnen niet aan dezelfde boom hangen. Lezen we over een God die jaloers, wreed en moordzuchtig is dan moet de conclusie zijn dat het een andere God is dan de liefdevolle, zachtmoedige vergevensgezinde Vader tot wie Jezus bidt. Logisch toch!


Echt geloven dat God liefde is, betekent de bereidheid hebben om pal te staan voor die liefde van God, dat wil zeggen, te weigeren om niet liefdevolle daden aan de Vader toe te schrijven. Dit is de TWEEDE SLEUTEL die ons helpt om de waarheid over de identiteit van God te vinden. Deze bereidheid is zeer fundamenteel. Het is het erkennen dat bitter en zoet water niet uit dezelfde bron kan stromen.


De vrucht van de Geest komt uit een andere bron dan de werken van het vlees. Ze zijn tegengesteld, niet aanvullend.

We gaan begrijpen dat we Gods naam/reputatie besmeuren door te accepteren dat Hij dingen doet die niet liefdevol zijn. Hij kan dat soort dingen niet doen, omdat Hij liefde is. Als we tijdens ons onderzoek dus teksten tegenkomen zoals die in "Kenmerken van God de Vader in NT" dan moeten we bereid zijn om door te zoeken tot we een bevredigende verklaring hebben, maar we zullen nooit gaan schipperen met het feit dat God liefde is waarbij wij Hem liefdeloze daden toeschrijven.


Volgens de eerste sleutel kunnen wreedheid en liefde niet verenigd worden in dezelfde persoon, simpelweg omdat wreedheid, toorn en jaloezie geen uitingen van liefde zijn. Het wezen van God de Vader is liefde maar de teksten uit "Kenmerken van "God" YHWH uit het OT" hebben niets met liefde te maken. Ze moeten dus uit een andere bron komen!


Daarom kan YHWH uit het OT nooit dezelfde God zijn als de God die liefde is, die door Jezus nooit bij Zijn naam genoemd wordt, maar “mijn Vader” wordt genoemd. De naam YHWH komt niet één keer in de grondteksten van het NT voor. Dit verschil in benoeming van God in OT en NT is opmerkelijk en een aanwijzing voor waarheidszoekers die de DERDE SLEUTEL oplevert; de verschillen in naamgeving maken ons duidelijk dat het om een andere God gaat.


In Johannes 1:14 zegt Jezus: "De wet is door Mozes gegeven maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen". Hiermee duidelijk aangevend dat het OT een andere basis heeft dan het NT; de wet leerde ons niet de waarheid, hij kwam uit een andere bron. Vandaar de grote verschillen in het karakter van God de Vader en de God YHWH uit het OT.


Als we dit accepteren, blijven we ook niet met knagende vragen in ons achterhoofd zitten zoals: Hoe kan een liefdevolle God mensen verdrinken, jaloers zijn, opdracht tot genocide geven, tienduizenden mensen vermoorden om niets, of ronduit wraakzuchtig zijn. We begrijpen dan dat dit nooit bij liefde kan passen en dat "onze Vader" hier niets mee te maken heeft.


De drie sleutels die we kunnen gebruiken om duidelijkheid rond de identiteit van God te krijgen, leiden ons naar waarheid, innerlijke rust, en liefde die het mogelijk zullen maken om een hechte vertrouwensband met onze Vader op te bouwen. Vele puzzelstukjes zullen op zijn plaats vallen en ons duidelijk maken welke zegeningen onze liefdevolle Vader voor ons in petto heeft.

150 keer bekeken