• HET MYSTERIE GODS

Een maand na (De duivel die zich voordoet als God, maar Hem niet is)

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Sod HaElohim

AANTEKENING: In dit artikel wordt over Yahweh geschreven als zijnde de duivel, maar in werkelijkheid gebruikt de god van deze wereld, de duivel, een titel die God de Vader toebehoort. Daardoor ontstaat er verwarring in "het oude Testament/ de Thora". Aan de vruchten herkent u de boom.

Vandaag zijn wij een maand verder na (De duivel die zich voordoet als God, maar Hem niet is)! Dat was mij wat zeg, ik bleef de ene na de andere mail ontvangen van mensen die het dus niet eens zijn met hetgeen ik zie. Soms zaten er ook best wat lelijke mails tussen die vol boosheid naar mij gericht waren. In een enkel geval werd mij zelfs verweten dat ik een zeer gerespecteerd leraar zou hebben aangevallen, iets wat totaal niet het geval was. Maar toch! In tegenstelling was het juist die gerespecteerde leraar die mij online belachelijk maakte en daarmede ook het kwaad goed sprak alsof het van de goede God zou komen. Ik probeerde enkele keren in contact te komen met deze leraar, maar tevergeefs, zelfs na een maand blijft hij mijn oproep om samen te komen voor een goed gesprek in alle liefde negeren. Het laat vruchten zien, anders kan ik het niet noemen. Ook deze leraar betichte mij min of meer van het slecht maken van zijn (goed bericht) dat hij aan de mensen brengt, in feite zou ik met mijn artikel beweren dat zijn (goed bericht) dus in feite geen (goed bericht) zou zijn en hij dus met andere woorden de duivel zou promoten als God, zo ongeveer zijn eigen woorden. Het hilarische van dit alles is dat ik dat juist niet deed, en hij zijn eigen (goed bericht) zelf doende in de schaduw van de duisternis plaatste. Want ja, inderdaad, hoe kan nu een (goed bericht) goed zijn wanneer het kwaad omhelst wordt als zijnde een eigenschap/vrucht van de Goede? Als dat het geval zou zijn kan het geen (goed bericht) meer zijn, dan is het juist eerder een (walgelijk bericht). Het goede bericht zou onder andere moeten zijn dat God de Vader liefde en licht is! Volgens ​1 Johannes 4:8 is God de Vader liefde, volgens 1 Johannes 1:55 is God de Vader licht! Ieder kind kan dat begrijpen!

1 Johannes 4:8 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

1 Johannes 1:55 55 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

En toch bijt men zich vast aan het idee dat de duivel God is, excuseer mij, dat Yahweh God de Vader is. Want zo vertelde Yahweh ooit eens in Jesaja 45;


Jesaja 45:6-7 6 (...) Ik ben de Here, en er is geen ander, 7 die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de Here, doe dit alles.

Hier hebben wij dan het grote probleem, hier wordt dan ook een (goed bericht) een (krankzinnig bericht)! Want wie vertelde dat nu? Dat Yahweh dit vertelde moge alreeds duidelijk zijn, nu is dan ook de hamvraag of Yahweh de duivel of God de Vader is?! 1 Korinthiërs 13 laat duidelijk zien wat liefde is, aangezien wij uit 1 Johannes 4:8 kunnen uithalen dat God de Vader liefde is mogen wij ons afvragen wat liefde juist wel en niet is. Kortom een enorme domper voor Yahweh. Wat blijkt, de liefde kwetst niemands gevoel, laten wij het dan ook alleen op dit punt hebben.

1 Korinthiërs 13:4-10 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Yahweh komt niet eens in de buurt van wat 1 Korinthiërs 13 ons over de liefde onthult. Yahweh slachtte af, niet enkel de goddeloze, nee zelfs de rechtvaardige, voor Yahweh maakte het niks uit, zijn moraal was duivels en om van te walgen.

Ezechiël 21:1-4 1 Het woord des Heren kwam tot mij: 2 Mensenkind, keer uw gelaat naar Jeruzalem, laat uw woorden stromen tegen de heiligdommen, profeteer tegen het land Israëls, 3 en zeg tot het land Israëls: Alzo zegt de Here: zie, Ik zàl u! Ik zal mijn zwaard uit de schede trekken en onder u uitroeien zowel de rechtvaardige als de goddeloze. 4 Omdat Ik zowel de rechtvaardige als de goddeloze onder u zal uitroeien, daarom zal mijn zwaard de schede verlaten tegen al wat leeft, van zuid tot noord.

Als dit onderdeel van een (goed bericht) is weet ik het niet meer! Misselijkmakend tot en met, de duivel, die velen tot God willen maken. Maar goed, het moge duidelijk zijn dat Yahweh nog een lesje te leren heeft aangaande de liefde. Maar wat nu aangaande het licht? Want zo beweer ik dan volgens de Schrift te zien dat God de Vader licht is. U heeft het net kunnen lezen in 1 Johannes 1:55, ja, u heeft zelfs kunnen lezen dat in Hem in het geheel geen duisternis is. En toch, zo koppig als men maar zijn kan valt men dan weer terug op Jesaja 45:6-7. Nu dan lijkt het wel zo alsof men dan wil beweren dat duisternis uit het licht komt? Belachelijk gewoon! Hoe kan ik dan hier nog serieus op in gaan? Ik zal het althans proberen...

Johannes 1:5 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Zegt dat nu niet genoeg? Het lijkt er toch wel sterk op dat de duisternis niet van het licht komt, laten wij dan a.u.b. ook niet suggereren dat God de Vader een strijd tegen Zijn eigen voert! Hij die in Jesaja 45:6-7 spreekt is niet God de Vader! Dat Yahweh licht formeert wil niet zeggen dat hij licht is, dat hij heil bewerkt wil niet zeggen dat hij heil is. De tekst zegt het zo duidelijk, het is een eigenschap die Yahweh bezit, niet zijn ultieme karakter! Nee, enkel en alleen God de Vader is liefde en licht! Hij is het! Iemand zijn die het is of iemand zijn die iets formeert/bewerkt wat op iemands natuur lijkt wil niet zeggen dat hij diezelfde is. Want laten wij nu dan suggereren dat God de Vader dan toch het kwaad geschapen zou hebben, dan zou Zijn Zoon, de Verlosser al helemaal een idioot zijn geweest wanneer Hij het "Onze Vader" bad. Laten wij eens lezen in Matteüs 6:9-13.


Matteüs 6:9-13 9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]

Hoe krankzinnig zou het dan wel niet zijn om te bidden voor verlosing van de boze terwijl de Vader juist de boze op ons pad heeft gestuurd? Triest verhaal niet? Of noemt u dit dan een (goed bericht)? Als dat zo zou zijn noem ik het een enorm depressief gebeuren. Maar gelukkig zit dit alles anders in elkaar!


Om terug te komen op vers 9 "uw naam (onoma) worde geheiligd (hagiasthētō)" staan de Griekse woorden onoma en hagiasthētō in de grondtekst; hetgeen ook betekent; reputatie zuiveren, dan leest zich dat ineens stukken anders.

God de Vader is namelijk liefde en licht! En toch, ja toch zijn er die u vertellen dat Hij de schepper van het kwaad en de duisternis is, vaak menen deze u dan ook te vertellen dat het kwaad letterlijk uit Hem zou komen, en dan zeggen exact deze zelfde mensen ook nog eens dat God de Vader liefde is, hoe krankzinnig dit ook klinken mag, deze (gedachte) mensen zijn ook nog eens in de meerderheid. Maar laat mij u vertellen, een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, net zo geeft een bron geen zoet en zout water, of is er iemand onder ons die meent vijgen te kunnen plukken van distels? God de Vader is liefde en licht! Wie anders meent weet gewoonweg niets over liefde en licht af, want wie anders meent zegt met andere woorden dat duisternis uit het licht komt. Ziet u nu? Ze hebben niet eens begrepen dat het licht kwam en de duisternis er geen grip op kreeg.

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Wie niet liefheeft, kent God niet! Nu vraag ik mij dan serieus af of Yahweh God de Vader wel kent? Ik neem aan van (niet werkelijk), wat ik echter wel geloof is dat ook Yahweh de liefdevolle Vader zal leren kennen om wie Hij juist wel is!

1 Korinthiërs 13:4-10 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Het is pas een (goed bericht) wanneer wij zeggen dat het zelfs met Yahweh goed gaat komen, want kijk eens naar de goedheid van God de Vader! Kijkt u toch eens! Hij rekent het kwade niet toe, Hij bedekt alles, Hij verdraagt alles, en o Yahweh toch, God de Vader zit vol hoop, ook voor jou Yahweh (God van deze wereld)! De ware liefde kan ook enkel uit het licht komen, het heeft geen gemeenschap met de duisternis, wat goed dat wij dit mogen begrijpen.

1 Johannes 1:55 55 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.
0 keer bekeken