• HET MYSTERIE GODS

De ware Vader

Bijgewerkt: 6 mei 2019

Schrijver: Unity

De bijbel is een boek dat bol staat van dualiteit.

In ons dagelijks leven betekent dualiteit, dat wij te maken hebben met polariteiten: begin en einde, licht en donker, zwart en wit, zomer en winter, eb en vloed, dag en nacht, enzovoort.

De mens is een dualistisch wezen. Hij bezit een linker en rechter hersenhelft, gevoel en verstand, en leeft door in -en uitademing. Hij kent leven en dood, gezondheid en ziekte. Zelfs onze emoties en gedachten zijn dualistisch. Liefde en haat, vreugde en verdriet, goed en kwaad om er enkele te noemen. Dualiteit vormt de basis van deze wereld.


Ook de bijbel schenkt er aandacht aan. Met name in het boek Genesis.

Er wordt verteld dat God hemel en aarde, licht en duisternis, dag en nacht, zon en maan, man en vrouw, Adam en Eva schiep. Daarmee aangevend dat polariteiten zich in alle facetten van het leven hadden geïnfiltreerd.

De god (JHWH) die dit alles heeft geregeld, is ook dualistisch, met kennis van goed en kwaad net als de mens dat kreeg na de zondeval.


'Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!' - Genesis 3:22

Een duidelijke tekst i.v.m. zijn dualiteit is Jesaja 45:7:

'Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE , doe al deze dingen.' - Jesaja 45:7

Ook in Hosea 6:1 lezen we over JHWH dat hij heeft verscheurd en zal genezen, hij heeft geslagen en zal verbinden.

'Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.' - Hosea 6:1

Ter bevestiging van het duale karakter van JHWH nog even 1 Samuel 2:6-7:

'De HEERE doodt en maakt levend, Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen. De HEERE maakt arm en maakt rijk, Hij vernedert, ook verhoogt Hij.' - 1 Samuel 2:6-7

Wij lezen in het oude verbond, dat JHWH nogal wat handelingen op zijn conto heeft die ook de negatieve kant van zijn dualistisch karakter benadrukken.

Zoals jaloezie en wraakzucht, (Nahum 1:2), het plegen van genocide (vloed), meerdere keren opdracht geven tot het vermoorden van mannen, vrouwen, kinderen en baby’s.

'Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig. Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.' - Nahum 1:2

Hij deelt straffen uit, reguleert slavernij, stuurt plagen en ook vijanden die zijn eigen volk belegeren zodat deze het vlees van hun eigen kinderen gaan eten zoals staat in Deuteronomium 28:15-68, (etc., etc.).


(...) 'U zult de vrucht van uw schoot eten, het vlees van uw zonen en van uw dochters, die de HEERE, uw God, u gegeven zal hebben, tijdens de belegering en in de nood waarin uw vijanden u doen verkeren.' - Deuteronomium 28:53 (...)

Veel mensen denken dat dit ook hoort bij het karakter van God de Vader, zoals Yin en Yang, en dat het duister nodig is om het licht beter te kunnen onderscheiden.

Maar pas op! Je plukt geen druiven van doornstruiken, of vijgen van distels. Aan de vruchten herken je de boom.

Want we kunnen niet om het feit heen, dat de Vader zoals Jezus Hem heeft leren kennen helemaal geen dualistisch karakter heeft, maar een positieve eenheid is.

De Vader is niet licht én duister, nee, in Hem is in het geheel geen duisternis.

'En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.' - 1 Johannes 1:5

Niet een God van doden en levenden, nee, van de levenden.

'Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.' - Mattheüs 22:32

Niet van liefde én haat, nee, alleen van liefde, zelfs voor vijanden.


'Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;' - Mattheüs 5:44

Wanneer iemand Jezus "goed" noemde bekrachtigde Jezus nogmaals dat niemand behalve Zijn Vader goed is. De God die door Jezus bekend gemaakt werd is volmaakt goed!

'En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.' - Markus 10:18

Zijn vruchten zijn alleen positief, zoals we kunnen lezen in Galaten 5:22; liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, geloof, vriendelijkheid en zelfbeheersing:

'De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.' - Galaten 5:22

De dualistische JHWH is tegengesteld aan de positieve éénheid die we bij de Vader zien.


Doordat we gemaakt zijn door een dualistische schepper, zijn we zelf ook dualistisch, en zoals we weten, kan vlees en bloed (zo zijn we gemaakt) het Koninkrijk van God niet beërven.


Zoals we kunnen lezen in Romeinen 7:21:


'Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt.' - Romeinen 7:21

Wil de mens weer één worden met de werkelijke Vader zoals Jezus Hem ons heeft leren kennen, dan zal het ervaren van polariteit plaats moeten maken voor eenheid, wat neerkomt op een omvangrijk en diepgaand proces van transformatie en bewustwording.

Dit betekent dat de ware Schepper niet is begonnen in Genesis met Adam en Eva, waarna die schepper (JHWH) is gaan rusten, maar dat het werk van de ware Vader is doorgegaan, de ware schepping begint bij de laatste Adam en dat is Jezus; het BEGIN van de schepping van God de Vader.


'En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:' - Openbaring 3:14

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de gehele schepping.

'Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.' - Kolossenzen 1:15

Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden zodat Hij in ALLES de eerste is.


'En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.' - Kolossenzen 1:18

Als iemand in Christus is, dan is die een nieuwe schepping; het oude is voorbij, zie, alles is nieuw geworden.

'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.' - 2 Korinthe 5:17

De ware Vader kan namelijk niet één worden met goedheid én slechtheid. De ware Vader is niet dualistisch, maar een positieve éénheid.


Willen wij één zijn en verbonden worden met God, zodat de Vader alles wordt in allen zoals staat geschreven, dan moeten we Jezus volgen en dan zal Zijn bloed ons reinigen van onze zonden.


Wij zullen opgevoed en veranderd worden, en in Christus een nieuwe schepping worden, de oude fysieke dualistische schepping is voorbij gegaan; en zie, ALLES IS NIEUW GEWORDEN!