• HET MYSTERIE GODS

De liefde van Christus dringt ons...

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Cor van Ruitenbeek


2 Korinthiërs 5:14-15 14 Want de liefde van Christus dringt ons, 15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.

De moordenaars de beulen die daar bij het kruis aan het spotten waren stierven met Christus aan het kruis.


Johannes 12:32 32 en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.

De allen in Johannes is de zelfde allen als in 2 Korinthiërs 5:15. Christus Jezus kon thuis komen bij God de Vader. Wat is er nou twee duizend jaar geleden gebeurd?


Kolossenzen 2:13-14 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

Ook het volbrachte werk van Christus Jezus is grondig toe aan een vernieuwde reputatie. God de Vader was en is nog steeds blij met de resultaat van de Zoon Christus Jezus.


2 Korinthiërs 5:17 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Efeziërs 2:4-6 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, - door genade zijt gij behouden -, 6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

En weet dat GOD de Vader geen woningnood kent.


Hebreeën 9:27 27 En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel,

(Hebreeën 9:27), het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Eenmaal sterven hebben we al gelezen in 2 Korinthiërs 5:15.


En wat was het oordeel? HET LEVEN, het oude is voorbijgegaan en het nieuw is gekomen.


Lucas 23:34 34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen.

Tegenwoordig zijn er vele die niet weten wat ze zeggen als ze het hebben over hel en verdoemenis. Ja maar je moet wel geloven?


Ik heb goed nieuws; God de Vader en de Zoon geloven nog steeds in u en mij, omdat God de Vader alles vervuld in de Zoon!


Maar hoe zit het dan met Openbaring 21:8?


Openbaring 21:8 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Is het bovenstaande niet oude koeien uit de sloot halen? Alle overtredingen waren toch uitgewist en kwijtgescholden volgens Kolossenzen 2:13-14?

"Notitie: voor meer inhoud over Gods verzoening van het al lees; ALVERZOENING IN GODS LIEFDE"


Ja, maar God is toch rechtvaardig?


Ja zeker, het geloof van Christus in en voor allen. Religieuzen die lopen te roepen "ja maar God is toch rechtvaardig" gaan geheel voorbij aan het volbrachte werk van Christus.


Als ik 2 Korinthiërs 5:15 goed begrijp dan zie ik dat er omstreeks tweeduizend jaar geleden alle inwoners van Heerhugowaard gestorven waren en opgewekt. U kan u eigen plaat invullen.


Mattheüs 22:33 33 Hij is niet een God van doden, maar van levenden. En de scharen, die dat hoorden, stonden versteld over zijn leer.

God is niet een God van doden, maar van levenden. Het evangelie, het goede bericht, is vele male mooier dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Het kan ook niet anders God is licht en liefde.


God de Vader kijkt naar u en mij met een brede glimlach en met lieflijke ogen. Ik wens u allen Gods rijke, overvloeiende, overweldigende, onvoorwaardelijk zegen, genade en liefde toe.

Cor van Ruitenbeek

79 keer bekeken