• HET MYSTERIE GODS

De Koninklijke weg

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Cor van Ruitenbeek

GOD de Vader wees de Koninklijke weg. De Heere Jezus bewandelde de Koninklijke weg.


Johannes 1:17 17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

  • Hoe ziet de Koninklijke weg er uit? Wij beginnen alvast met genade en waarheid.


1 Johannes 1:5 5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Johannes 1:4 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

Marcus 10:45 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. (grondtekst wijst naar "de velen", de losprijs is voor allen gegeven, dit wordt Bijbels ook ondersteunt.)

Johannes 12:47 47 En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.

  • De Koninklijke weg is dus ook; licht en dienen.

  • De Koninklijke weg is niet (ver)oordelen maar het behouden van de wereld.


Johannes 12:49-50 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. 50 En Ik weet, dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zo als de Vader Mij gezegd heeft.

Nooit het onderstaande uit het oog verliezen.


Johannes 14:9 9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

Johannes 10:30 30 Ik en de Vader zijn één.

Wat zou de Vader nog meer gesproken hebben wat de Heere Jezus heeft gehoord?


Mattheüs 5:43-44 43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. 44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

  • De Koninklijke weg is dus ook liefhebben.

Heel belangrijke vers is de volgende:


Mattheüs 5:45 45 opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, (...)

Hebben we onze vijanden niet lief dan zijn we ook niet kinderen van de Vader. GOD de Vader wijst naar de Koninklijke weg en dat is niet door middel van slachtpartijen en oordelen zoals wij die kunnen lezen in het Oude Testament. De Heere Jezus deed ook niet aan slachtpartijen en moorden. De Heere Jezus heeft ons de Vader doen leren kennen. GOD de Vader die ons lief heeft ondanks dat we de mist in gaan, inclusief mijzelf als het gaat om Mattheüs 5:44.


Ook al gaan wij de mist in, als het om Mattheüs 5:44 gaat. GOD de Vader laat ons nooit en te nimmer vallen, laat staan dat HIJ iemand afschrijft. Als wij naar Mattheüs 5:44 kijken zien wij dat de Heere Jezus het bewezen heeft. Wat zou de Vader nog meer gesproken hebben wat de Heere Jezus heeft gehoord? Lees het onderstaande.


Lukas 23:34 34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Galaten 5:22 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Ik haal de vrucht "geloof" naar voren.


GOD de Vader en de Heere Jezus geloven in u en mij. We gaan naar nog een tekst aanhalen waar geloof in voorkomt.


1 Korinthiërs 13:4-10 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

ALLES GELOOFT ZIJ.


Alleen al bij het woordje ALLES denk ik vol dankbaarheid aan die GOD die Redder is van ALLE mensen.


Ik wens u allen GODS rijke, overvloeiende, overweldigende, onvoorwaardelijk zegen, genade en liefde toe.


Cor van Ruitenbeek

0 keer bekeken