• HET MYSTERIE GODS

De hel volgens Paulus

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Sod HaElohim


Paulus verkreeg een rol zoals geen andere, hij werd door God uitgekozen als de apostel der heidenen.


Romeinen 11:13 13 Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening,

God gaf hem een duidelijke boodschap om te verkondigen, namelijk het evangelie (het goede nieuws) van de genade van God en de openbaring van Gods mysterie.


Handelingen 20:24 24 Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.

Efeziërs 3:3 3 gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven: dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef.

Kolossenzen 1:25-26 25 Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, 26 het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.

Paulus deelde Gods geheimenis aan de gemeenschap van gelovigen (gemeente/gelovigen in Christus). Juist voor deze doelgroep, de gemeente, werd Paulus aangewezen om het geheimenis (mysterie) van God te openbaren. Paulus noemde het goede bericht dat hij aan de gemeente verkondigde (ons evangelie), aangezien het mysterie Gods pas aan hem werd geopenbaard en dus zijn evangelie een nieuwe boodschap was die voorheen nog niet bekend werd gemaakt aan de wereld.

2 Tessalonicenzen 2:14-15 14 Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. 15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.

Omdat Paulus vandaag de dag in de naam van Jezus Christus als Gods woordvoerder voor ons (gelovigen in Christus) geldt, moeten wij zijn leer ook getrouw bestuderen. Het onderwerp hel is daarin geen uitzondering. Wat hier volgt is dan ook een volledige opsomming van elke gebeurtenis waar Paulus het woord HEL gebruikte. In de geschriften van Handeling, Romeinen tot en met zelfs Filemon vind u GEEN ENKELE referentie waar Paulus het woord HEL gebruikte. Moet dat wel niet even raar zijn! Hoe kan Paulus nu de HEL vergeten zijn in al zijn onderwijzingen terwijl de HEL nu eenmaal fundamenteel tot de algemene kerkelijke geloofsbelijdenis hoort? Vind u dat niet vreemd? Als wij het Paulus moesten vragen zou hij zeggen dat hij niet nalatig was Gods boodschap te verkondigen in zijn gehele volheid.

Handelingen 20:26-27 26 Daarom verklaar ik u op de dag van heden, dat ik rein ben van aller bloed; 27 want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen.

Paulus roept zelfs op zijn leringen te volgen en niet ervan af te wijken, hij beschrijft zijn overleveringen als gezonde woorden in het geloof en de liefde die in Christus Jezus is.


2 Timoteüs 1:13 13 Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is.

Ook roept Paulus op om uit te komen voor de gezonde leer die strookt.


Titus 2:1 1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.

Het moge duidelijk zijn dat het verkondigen van Gods oneindige liefde zeker niet strookt met een religieuze kerkelijke hel-doctrine die een eeuwig martelende God verkondigd. Dat strookt gewoon niet!

358 keer bekeken