• HET MYSTERIE GODS

De duivel die zich voordoet als God, maar Hem niet is

Bijgewerkt: 2 sep 2019

Schrijver: Sod HaElohim

AANTEKENING: In dit artikel wordt over Yahweh geschreven als zijnde de duivel, maar in werkelijkheid gebruikt de god van deze wereld, de duivel, een titel die God de Vader toebehoort. Daardoor ontstaat er verwarring in "het oude Testament/ de Thora". Aan de vruchten herkent u de boom.


Ik moet eerlijk bekennen dat het mij nogal veel moed kostte dit artikel tot stand te laten komen, maanden lang bleef ik dit uitstellen. Hoe zullen de lezers hierop reageren? Wat kan het mij schelen! Ik moet hiermee naar buiten komen, voor hun, al is het maar voor die ene die "hiermee" zou worstelen. Geliefde mensen, in dit artikel ga ik het hebben over de meest aanbeden en geprezen God van deze wereld, deze God wordt door letterlijk alle monotheïstische religies gezien als de enige echte ware God. Geliefde mensen, ik presenteer u, de duivel die zich voordoet als God maar Hem niet is! Om in Bijbelse termen te blijven wil ik deze valse God gelijk bij name noemen, althans de naam waaronder deze valse God schuilt. De valse God, oftewel, de duivel, is niemand meer dan de dief die steelt, slacht en verdelgt, hij is een wolf in schaapskleren. De ware God is echter leven, een sterk contrast!

Johannes 10:10 10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

De duivel die zich voordoet als "de Heer" oftewel Yahweh heeft letterlijk niks te maken met God de Vader die verkondigd werd door Jezus Christus, sterker nog, Jezus Christus kwam Israël en zo ook de wereld verlossen van de duivel die bekend staat als Yahweh. U leest het goed! Yahweh, de God uit "het oude Testament/ de Thora" is bij lange na niet God de Vader! Bij deze; Yahweh, de God uit "het oude Testament/ de Thora" is de duivel!


Yahweh, de duivel Wat een statement! Het zou haast wel op godslastering lijken wanneer u leest dat God ineens de duivel genoemd wordt. Yahweh de duivel? Oke! Ik kan begrijpen dat dit misschien een beetje moeilijk lijkt wanneer de kerkleer u ineens oproept in het harnas te schieten. Daarom wil ik het dan ook een stuk makkelijker maken door de Bijbel gewoon zelf erbij te pakken. God de Vader is LIEFDE en LICHT Laten wij beginnen met God de Vader, de ware God, Hij die LIEFDE is! Goed, goed, we doen het stap voor stap, God de Vader is dus LIEFDE, maar wat is liefde?

1 Korinthiërs 13:4-10 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. 9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Gewoon prachtig! Lankmoedig, goedertieren, niet afgunstig, praalt niet, niet opgeblazen, kwetst niemands gevoel, zoekt zichzelf niet, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe, bedekt alles, hoopt alles, verdraagt alles, en het is zelfs onvergankelijk! Mindblowing dat liefde zo geweldig mooi is. En ja geliefde mensen, dit is het karakter van God de Vader, want Hij is immers LIEFDE! Maar daar is niet alles mee gezegd, God de Vader is namelijk ook LICHT! Kunt u zich dat voorstellen? Ik niet! Wat een prachtige God moet Hij wel niet zijn, ik heb er geen woorden voor.

1 Johannes 1:55 55 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Liefde, licht, en om het af te maken, in Hem is in het geheel geen duisternis te vinden. Wat een mooie God, wekt dat geen verlangen Hem meer te willen leren kennen? Wie zou nee zeggen tegen zo een geweldige mooie God? Duisternis en licht komen niet van dezelfde Wat ik nu zo frappant vind is dat de kerkleer u een God voorschotelt die zowel duister als licht is, om het nog gekker te maken beweren sommigen zelfs dat God de Vader het duister schiep om Zijn volmaakt plan voor Zijn schepping te doen uitvoeren, zelfs de weinigen die geloven dat God de Vader letterlijk Redder aller mensen en Liefhebber aller mensen is blijven de leer omhelzen waarin men geleerd krijgt dat God de Vader zowel het duister als het licht is. Makes me really wonder?! Goed om te weten dat we nu mogen inzien dat God de Vader licht is en in Hem geen enkel duister zit. Dan moet iemand mij toch uitleggen hoe Hij de duisternis schiep als het niet eens in Hem voorkomt? Vreemd, vind u niet?

Johannes 1:1-5 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Zoals we in bovenstaande verzen lezen zien wij dat hier verwezen wordt naar het Woord Gods, (Jezus Christus), die uit God de Vader kwam, en wat kwam uit God de Vader? Leven en licht, en het mooie van al dit is dat de duisternis geen grip had op het licht dat kwam. Als wij de bizarre leer moeten geloven waarin God de Vader ook het duistere heeft gebracht zouden wij lezen dat God de Vader een strijd tussen licht en duisternis voert dat geheel tegen Zijn eigen in gaat. In feite zou dan zelfs het hele evangelie een innerlijke strijd zijn die God de Vader tegen Zichzelf zou voeren. Nogal een krankzinnige leer als ik er even bij stil mag staan. Ik kan mij ook goed voorstellen dat velen ook gelijk over vers 3 zullen struikelen wanneer wij lezen dat alle dingen door het Woord geworden zijn, laten wij dan alleen maar eens even nadenken over wat het Woord (Jezus Christus) te vertellen had in Openbaring 21:5. Ik denk dat wij dan ook alles in de juiste context kunnen lezen wanneer het gaat over alle dingen die door Hem zijn. Ik bedoel maar, waarom alle dingen nieuw maken? Het heeft zo zijn redenen... Om het kort samen te vatten; Jezus Christus, het Woord Gods, Hij die kwam in de naam van God de Vader was net zo als Zijn Vader licht. Mogen wij dan zeggen dat uit God de Vader die licht is ook enkel licht kan komen?

Johannes 1:9 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

Geliefde mensen, God de Vader is gewoonweg prachtig, om verliefd op te worden, Hij is niet alleen maar licht, nee, een ontoegankelijk licht, althans, wanneer wij mogen weten dat de Zoon in onsterfelijkheid in een ontoegankelijk licht bij de Vader verblijft mogen wij ervan uitgaan dat zowel de Vader ook ontoegankelijk licht is.

1 Timoteüs 6:15-16 15 welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, 16 die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen.

Yahweh is duisternis Al deze prachtige beschrijvingen over God de Vader staan dan wel in een zeer sterk contrast tegenover Yahweh. Laten wij maar beginnen in Genesis, waar Yahweh Abraham toesprak? Ziet dat als licht uit?

Genesis 15:12 12 Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abram. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis.

Dit lijkt niet op God de Vader?! Laten wij eens verder kijken wat "het oude Testament/ de Thora" zoal over Yahweh te vertellen heeft! Ik ben benieuwd, u ook?

Deuteronomium 5:22-26 22 Deze woorden heeft de Here tot uw gehele gemeente gesproken op de berg, uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid, met luider stem, en Hij voegde daaraan niets toe; Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf mij die. 23 Toen gij nu de stem hoordet uit het midden van de duisternis, terwijl de berg stond in een brand van vuur, naderdet gij tot mij, al de hoofden uwer stammen en uw oudsten, en gij zeidet: 24 Zie, de Here, onze God, heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond, en zijn stem hebben wij gehoord uit het midden van het vuur; op deze dag hebben wij gezien, dat God spreekt met een mens, en dat deze toch in leven blijft. 25 Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zal ons verteren; als wij nog langer de stem van de Here, onze God, horen, zullen wij sterven. 26 Want welke sterveling is er, die de stem van de levende God heeft horen spreken uit het midden van het vuur, zoals wij, en die in leven is gebleven?

Hiervan valt mijn mond open van verbazing. Zei Jezus Christus niet eens dat nog nooit iemand de stem van God de Vader heeft gehoord, laat staan Zijn gedaante gezien heeft?

Johannes 5:37 37 En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien,

Nooit is nooit, althans in mijn woordenboek tenminste, en wij weten allemaal dat Jezus Christus hier letterlijk tegen Israël sprak! Dus mogen wij ons nu ook terecht afvragen wiens stem de Israëlieten gehoord hebben? Wij weten nu in ieder geval dat het een luide stem uit het midden van vuur en duisternis was. Laten wij Yahweh verder onderzoeken!

2 Samuël 22:7-12 7 Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren. 8 Toen dreunde en beefde de aarde, de grondvesten van de hemel sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontbrand was. 9 Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam voort uit zijn mond, kolen raakten erdoor in brand. 10 Hij neigde de hemel en daalde neder, donkerheid was onder zijn voeten, 11 Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de vleugels van de wind. 12 En Hij stelde het duister tot een beschutting rondom Zich: duistere wateren, wolkengevaarten.

Klinkt dat even eng! Yahweh lijkt wel veel op de draak uit Openbaring, u weet wel, de duivel! Ik denk dat ik daar weinig tekst en uitleg aan hoef toe te voegen.

2 Kronieken 6:1-2 1 Toen zeide Salomo: De Here heeft gezegd in donkerheid te willen wonen; 2 ik heb U ter woning een huis gebouwd, en een vaste plaats om daar eeuwig te wonen.

Dit kan niet God de Vader zijn! God de Vader bevindt Zich in een ontoegankelijk licht! Hij is het licht zelf! In Hem zit geen duisternis! Dat zouden wij ondertussen moeten weten.

Psalmen 97:1-5 1 De Here is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen. 2 Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon. 3 Vuur gaat voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom in vlam. 4 Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. 5 De bergen versmelten als was voor het aanschijn des Heren, voor het aanschijn van de Here der ganse aarde.

Wie is Koning? Yahweh? Kennen wij niet een andere Koning? Vuur en vlam wachten zijn tegenstanders op? God de Vader heeft geen tegenstanders! Hij is liefde! In 1 Korinthiërs 13:4-10 heeft u kunnen lezen wat liefde is. Liefde rekent het kwade niet eens toe, wordt niet verbitterd, kwetst niet eens de gevoelens van een enkeling, verdraagt alle dingen, en bovendien, de liefde is onvergankelijk. Daarnaast weten wij uit de schrift donders goed wie de God van deze wereld is, dat is volgens 2 Korinthiërs 4 toch wel de duivel! In onderstaande vers lezen wij ook wie zich als Koning en valse God aan Jezus Christus openbaarde tijdens de verzoeking in de woestijn.


Matteüs 4:8-9 8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.

Hoe kan de duivel iets aanbieden dat hij niet heeft? Yahweh de Koning uit Psalmen 97:1-5 is de God van deze wereld, de duivel!


God de Vader vs Yahweh

God de Vader is gewoonweg goed! Zijn Zoon Jezus Christus deed alles uit Hem!

Johannes 5:21-23 21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, 23 opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.

Goed om te weten dat uiteindelijk allen levend gemaakt zullen worden, geen enkeling uitgesloten. Dat is de wil van God de Vader.


1 Korinthiërs 15:22 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Het lijkt erop dat God de Vader een totale tegenpool is van Yahweh. Yahweh heeft tenminste een andere manier van aanpak als ik het zo mag noemen. Yahweh is jaloers en onrechtvaardig. Hij is naijverig zegt "het oude Testament/ de Thora", wat dus jaloers betekend. Volgens 1 Korinthiërs 13:4-10 komt dat juist niet voor in liefde, dus ook niet in God de Vader!

Exodus 20:4-6 4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Dan mogen wij ons de vraag stellen: Hoe rechtvaardig is het om zelfs tot aan het vierde geslacht te vergelden? Ik noem dat ziek en gestoord, noemt u dit heilig? Weet u wat ik nu zo grappig vind? U kent het wel, al deze geromantiseerde kinderbijbel-verhalen. Laten wij eens een kijkje nemen in het verhaal waar Yahweh Mozes de opdracht gaf de Israëlieten uit Egypte te leiden. En laten wij daarbij ook in ons achterhoofd houden dat Jezus Christus vertelde dat niemand ooit de stem van God de Vader heeft horen spreken Johannes 5:37. Mozes had in feite een babbel met de duivel.

Exodus 4:21 21 En de Here zeide tot Mozes: Nu gij gaat terugkeren naar Egypte, zie toe, dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet, die Ik in uw macht gesteld heb. Maar Ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan.

Beetje dubbelzinnig, niet? Het lijkt erop dat Yahweh geen goede bedoelingen met de Farao had.

Exodus 7:3-5 3 Maar Ik zal het hart van Farao verstokken, en Ik zal mijn tekenen en wonderen talrijk maken in het land Egypte, 4 doch Farao zal naar u niet luisteren. Daarom zal Ik mijn hand op Egypte leggen en mijn legerscharen, mijn volk, de Israëlieten, uit het land Egypte leiden onder zware gerichten. 5 En de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik mijn hand tegen Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid.

Daar gaan wij weer, Yahweh kon zich hier dus blijkbaar niet inhouden, dan zegt hij Farao zijn hart te verstokken, hij veroorzaakte dus zelf dat Farao niet luisterde, en dat allemaal omdat hij gewoon zin had om de Egyptenaren eens te laten zien wat van God hij wel niet was. Wat een ego! Het mooiste van dit alles is dat hij zijn verkozen volk, de Israëlieten, ook nog eens zonder te blozen zijn legerscharen noemt. Jezus Christus leerde ons juist hun die ons benauwen lief te hebben, God de Vader heeft geen leger nodig van vlees en bloed, Hij is liefde! Yahweh is de duivel!

Exodus 9:23-27 23 Toen strekte Mozes zijn staf uit naar de hemel, en de Here liet het donderen en hagelen, vuur schoot naar de aarde, en de Here deed het hagelen over het land Egypte. 24 En, terwijl er vuur door de hagelbuien heen flikkerde, hagelde het zo buitengewoon zwaar als nooit tevoren in het gehele land der Egyptenaren, sinds zij tot een volk geworden waren. 25 De hagel sloeg in het gehele land Egypte alles neer, wat op het veld was, van mens tot dier; ook al het veldgewas sloeg de hagel neer en alle bomen op het veld deed hij afknappen. 26 Alleen in het land Gosen, waar de Israëlieten woonden, hagelde het niet. 27 Toen liet Farao Mozes en Aäron ontbieden en zeide tot hen: Ik heb ditmaal gezondigd, de Here is rechtvaardig, maar ik en mijn volk zijn schuldig.

De "rechtvaardige" Yahweh was ten eerste de oorzaak van Farao zijn ongehoorzaamheid, en dat vergold Yahweh dan ook nog eens door het gehele land Egypte te straffen, mensen en dieren sloeg Yahweh neer. Yahweh is de duivel, de dief die steelt, afslacht en verdelgt, hij is een wolf in schaapskleren.

Johannes 10:10 10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Zelfs de straffen van Yahweh hebben karaktereigenschappen van een psychopaat! Hieronder de manier hoe Yahweh zijn zogezegd eigen volk chanteert met gruwelijke straffen.


Deuteronomium 28:28-30 28 De Here zal u slaan met waanzin, verblinding en verstandsverbijstering, 29 zodat gij op de middag rondtast, als een blinde in de duisternis; gij zult op uw wegen niet voorspoedig zijn, maar bij voortduring slechts verdrukt en beroofd worden, zonder dat iemand u redt. 30 Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een andere man zal haar beslapen. Gij zult een huis bouwen, maar het niet bewonen. Gij zult een wijngaard planten, maar de vrucht daarvan niet genieten.

Welke gezonde man onder ons zou zo een God willen aanbidden die ons zou dreigen onze vrouwen te doen beslapen door andere mannen? Is er iemand onder u die nog durft te geloven dat dit het karakter van onze liefdevolle God de Vader is? Yahweh gaat veel verder in zijn krankzinnigheid!


Deuteronomium 28:54-57 54 De meest verwekelijkte en verwende man onder u zal zijn broeder noch zijn eigen vrouw noch de kinderen, die hem nog resten, iets gunnen, 55 zodat hij geen van hen iets zal willen geven van het vlees zijner kinderen, die hij eet, omdat uw vijand hem niets anders overgelaten heeft, in de benardheid en benauwdheid, waarmede deze u in al uw steden kwellen zal. 56 De verwekelijkte en verwende vrouw onder u, die van verwendheid en wekelijkheid het nooit gewaagd heeft haar voetzool op de grond te zetten, zal haar eigen man noch haar zoon en dochter iets gunnen, 57 zelfs niet de nageboorte uit haar schoot noch de kinderen, die zij baart, want bij gebrek aan alles zal zij die in het geheim eten, in de benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijand u in uw steden kwellen zal.

Ziet u het al voor u? Een God die u zal laten kwellen door u zelfs uw eigen kinderen te doen eten? Laten wij de nageboorte niet vergeten! Is dat een heilige God? Yahweh is goed op dreef in Deuteronomium 28. Het kan niet meer stuk!

Deuteronomium 28:61 61 Ook allerlei ziekten en slagen, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn, zal de Here over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt.

Wie is de verdelger? Yahweh!


Johannes 10:10 10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Yahweh gaat veel verder! Hij blijft afslachten en verdelgen op de meest krankzinnige manier die u zich kan voorstellen.

Ezechiël 9:6 6 Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, moogt gij aanraken; bij mijn heiligdom moet gij beginnen. Toen begonnen zij bij de mannen, de oudsten, die zich vóór de tempel bevonden.

Yahweh toont veel gelijkenissen met een gruwelijk iemand uit het boek Openbaring, vind u niet? Althans, als ik aan het teken denk, en zijn draakachtige beschrijving...

Ezechiël 21:1-4 1 Het woord des Heren kwam tot mij: 2 Mensenkind, keer uw gelaat naar Jeruzalem, laat uw woorden stromen tegen de heiligdommen, profeteer tegen het land Israëls, 3 en zeg tot het land Israëls: Alzo zegt de Here: zie, Ik zàl u! Ik zal mijn zwaard uit de schede trekken en onder u uitroeien zowel de rechtvaardige als de goddeloze. 4 Omdat Ik zowel de rechtvaardige als de goddeloze onder u zal uitroeien, daarom zal mijn zwaard de schede verlaten tegen al wat leeft, van zuid tot noord.

Yahweh die de rechtvaardige en goddeloze uitroeit? Wat een gestoorde actie moet dat wel niet zijn? Hoe krankzinniger kan het nog worden met Yahweh?

Hosea 14:1 1 Samaria moet boeten, omdat het weerspannig is geweest tegen zijn God. Door het zwaard zullen zij vallen, hun kleine kinderen zullen worden verpletterd, hun zwangere vrouwen zullen worden opengereten.

Kinderen verpletteren? Zwangere vrouwen hun buiken openrijten? Het gaat verder...

1 Samuël 15:3 3 Ga nu heen, versla Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel.

Kunt u nagaan, zelfs het vee moest geloven aan de bloeddorst van Yahweh.


De contrasten tussen God de Vader en Yahweh zijn immens groot! Heeft Jezus Christus dan niks over Yahweh te vertellen? Dat zou het in ieder geval iets makkelijker maken... Denkt u niet?

Johannes 8:43-45 43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet.

Wie was een mensenmoorder van den beginne? Yahweh! Wat zijn de begeerten van Yahweh? Zijn wetten!


Galaten 3:11-13 11 En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. 12 Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.

De aanname dat de wetten van God de Vader kwamen zijn ook totaal dwars, God de Vader heeft de wet nooit gebracht! Wat ik nu zo bizar vind is dat de kerkleer het echter wel zo brengt dat God de Vader de wet aan Israël gaf, best hilarisch wanneer wij weten dat niemand God de Vader gesproken laat staan gezien heeft. Dat Yahweh de wet bracht is duidelijk, hij is de duivel! En daarnaast getuigd de Bijbel er ook zelf van dat de wet door engelen gebracht werd Handelingen 7:33, Hebreeën 2:2, Galaten 3:19, u mag dan zelf oordelen of het gevallen engelen waren of niet...

Om dus terug te komen op de wet die heel duidelijk als vloek beschreven wordt zou het nogal vaag lijken wanneer de Zoon ons vrijkocht uit de handen van Zijn eigen Vader, dat zou dan zelfs betekenen dat Jezus Christus niet handelde volgens Zijn Vader aangezien het tegenstrijdig is naar de wil van de Vader te handelen en ook te verlossen van de hand van Zijn eigen Vader. Wij werden letterlijk verlost van de duivel!

Galaten 4:4-11 4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. 6 En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. 7 Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. 8 Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? 10 Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. 11 Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb.

God de Vader is een goede God! Yahweh is de duivel! Wij kunnen van deze twee geen één maken. Dat zou pas ziek zijn, en feitelijk zou dat pas werkelijk godslastering zijn om God de Vader hetgeen toe te schrijven dat uit Yahweh kwam. Verdere contrasten tussen God de Vader en Yahweh


God de Vader geeft wanneer gevraagd wordt:


Lucas 11:9-12 9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven?

Yahweh stuurt vurige slangen wanneer om eten gevraagd wordt:


Numeri 21:5-6 5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij. 6 Toen zond de Here vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven.

God de Vader liegt niet:


Titus 1:1-4 1 Paulus, een dienstknecht van God, een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods en de erkentenis van de waarheid, die naar de godsvrucht is, 2 in de hoop des eeuwigen levens, dat God, die niet liegt, vóór eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl Hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt in de verkondiging, 3 die mij is toevertrouwd in opdracht van God, onze Heiland: 4 aan Titus, mijn waar kind krachtens (ons) gemeenschappelijk geloof: genade zij u en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heiland.

Yahweh stuurt leugengeesten om onheil te brengen:


1 Koningen 22:22-23 22 Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het. 23 Nu dan, zie, de Here heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u, en de Here heeft onheil over u besloten.

God de Vader onttroont de duivel die de macht over de dood heeft. (God de Vader beschikt niet over dood, enkel leven, Hij doet leven!) Yahweh is vanaf den beginnen een mensenmoorder! Yahweh introduceerde de dood door zijn eigen hand en de vloek van de wet:

Hebreeën 2:14-15 14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, 15 en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

De dood is een vijand van God de Vader! Het kan dus niet zijn dat God de Vader vijandig tegen Zijn eigen hand is. Laat staan dat God de Vader vijandig is, Hij lost alles op met liefde, op Zijn manier dus:


1 Korinthiërs 15:26-28 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, 27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Tot slot


Dit artikel is slechts het topje van "de ijsberg Yahweh", binnenkort zullen er nog enkele artikelen geplaatst worden die meer inhoud bieden op diverse topics aangaande deze valse God.


Het idee dat de veelgeroemde God uit "het oude Testament/ de Thora" ineens de duivel blijkt te zijn zal ongetwijfeld veel stof doen opwaaien. Ik kan mij goed voorstellen dat velen hier moeite mee zullen hebben, vooral leraren die toch een leerstelling willen verdedigen waarin God de Vader als gelijke wordt gesteld met de dief die slechts kwam om te stelen, slachten en verdelgen, met andere woorden, Yahweh, de duivel.


Zelf heb ik niet alle kennis in pacht, er valt nog veel te onderzoeken, maar het staat als een paal boven water dat Yahweh, de God "het oude Testament/ de Thora" niet God de Vader is. De ware God is een goede God, en aan het goede valt het kwaad niet toe te rekenen. Hij is zelfs zo goed dat Hij het kwaad niet eens toerekent, God de Vader lost alles in en met Zijn liefde in Zijn licht op! Zelfs de duivel zal niet aan Zijn liefde kunnen ontsnappen, liefde overwint werkelijk alles!

Kolossenzen 1:19-20 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Een goed begin voor allen zonder ook maar een enkeling uit te sluiten. Zo is God de Vader die ons door Jezus Christus geopenbaard werd.

853 keer bekeken