• HET MYSTERIE GODS

Was koning David een man naar Gods hart?

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Sod HaElohim

AANTEKENING: In dit artikel wordt over Yahweh geschreven als zijnde de duivel, maar in werkelijkheid gebruikt de god van deze wereld, de duivel, een titel die God de Vader toebehoort. Daardoor ontstaat er verwarring in "het oude Testament/ de Thora". Aan de vruchten herkent u de boom.​ In het jaar 2017 bezocht ik Jeruzalem, daar stond ik dan, naast het "geromantiseerde" standbeeld van koning David, direct voor de ingang van het graf van koning David dat overigens te voet geen minuut verwijderd is van het Cenacle, "de waarschijnlijke plaats waar het laatste Avondmaal plaats vond". De laatste tijd moest ik vaker aan deze plek denken, als een plek van twee koningen, een die afslachtte, een die Zichzelf liet slachten. Een plek van contrasten voor wie het wil zien. De ware Koning diende en gaf Zichzelf (woorden van Jezus tijdens het laatste Avondmaal)

Lucas 22:14-15 14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. 15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.

Lucas 22:19-20 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Lucas 22:24-27 24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. 25 En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. 26 Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. 27 Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient.

Wanneer ik dus terug denk aan deze plek zie ik contrasten opduiken die de meest logische vraag in mij opwekt... Was koning David een man naar Gods hart?

Koning David onder de loep


  • Koning David roofde, martelde, moordde en spaarde zelfs de vrouwen niet:

2 Samuel 12:30-31 30 En hij nam de kroon van hun koning van diens hoofd, waarvan het gewicht, mét het edelgesteente, een talent goud was, en die werd op Davids hoofd gezet. Ook haalde hij een zeer grote buit uit de stad. 31 Het volk dat daarin was, liet hij eruit halen en zette het bij zagen, bij ijzeren houwelen en bij ijzeren bijlen, en liet hen overbrengen naar de steenovens. Zo deed hij met alle steden van de Ammonieten. Daarna keerde David met heel het volk terug naar Jeruzalem.

1 Samuel 27:9 9 Telkens wanneer David in dat land toesloeg, liet hij geen man of vrouw in leven; ook nam hij de schapen, runderen, ezels, kamelen en kledingstukken in bezit, en hij kwam dan weer terug en ging naar Achis.

  • Koning Saul vraagt aan David, als bruidsschat voor zijn dochter, 100 voorhuiden van Filistijnen. Voor eigen gewin doodt David 200 Filistijnen en levert de voorhuiden bij koning Saul af.

1 Samuel 18:25-27 25 Toen zei Saul: Jullie moeten dit tegen David zeggen: De koning vindt geen vreugde in een bruidsschat, maar wel in honderd voorhuiden van Filistijnen, om zich op de vijanden van de koning te wreken. Want Saul dacht David door de hand van de Filistijnen te laten vallen in de strijd. 26 Zijn dienaren vertelden David deze woorden. Toen was het in de ogen van David een goede zaak om schoonzoon van de koning te worden. En de dagen waren nog niet voorbij 27 of David stond op. Hij en zijn mannen gingen op weg en doodden onder de Filistijnen tweehonderd man. David bracht hun voorhuiden, en men leverde het volledige aantal bij de koning af, zodat hij schoonzoon van de koning kon worden. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal tot vrouw.

  • Koning David levert onschuldige nakomelingen van Saul uit aan de Gibeonieten.

2 Samuel 21:8-9 8 Dus nam de koning de twee zonen van Rizpa, de dochter van Aja, die zij aan Saul gebaard had, Armoni en Mefiboseth; en ookde vijf zonen van de zuster van Michal, de dochter van Saul, die zij aan Adriël, de zoon van Barzillai uit Mehola, gebaard had. 9 En hij gaf hen in de hand van de Gibeonieten, die hen op de berg ophingen, voor het aangezicht van de HEERE. Zo kwamen die zeven tegelijk om. Zij werden gedood in de eerste dagen van de oogst, aan het begin van de gersteoogst.

  • Koning David maakt een vrouw van een andere zwanger! Vervolgens stuurt hij haar echtgenoot naar het front na het bedenken van een moordcomplot tegen hem, om zo deze vrouw de zijne te laten worden.

2 Samuel 11:3-5 ​3 David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen; en men zei: Is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hethiet? 4 Toen stuurde David boden en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar – zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis. 5 De vrouw werd zwanger; daarom stuurde zij een bode en vertelde David en zei: Ik ben zwanger.

2 Samuel 11:14-15 14 Het gebeurde de volgende morgen dat David een brief aan Joab schreef. Hij stuurde die door de hand van Uria. 15 Hij schreef in die brief: Plaats Uria vooraan in de strijd, waar deze het hevigst is, trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft.

2 Samuel 11:26-27 26 Toen de vrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, bedreef zij rouw over haar echtgenoot. 27 Toen de tijd van rouw voorbij was, stuurde David een bode en haalde haar in zijn huis. Zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de HEERE.

  • Koning David laat zijn bijvrouwen die door zijn zoon Absalom in het openbaar misbruikt zijn, (2 Samuel 16:22), levenslang opsluiten. Deze vrouwen waren slachtoffers maar worden door koning David behandeld als misdadigers.


2 Samuel 20:3 ​3 Toen David in zijn huis in Jeruzalem kwam, nam de koning de tien vrouwen, de bijvrouwen die hij daar achtergelaten had om zorg te dragen voor het huis. Hij plaatste hen in een bewaakt huis en onderhield hen, maar kwam niet meer bij hen. Zo waren zij, levend als weduwen, opgesloten tot de dag van hun dood.

  • Nu zou u denken dat de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora" niet veel op heeft met zo een gruwelijk karakter als koning David, maar niets is minder waar. Terwijl de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora" bij de geringste overtreding van een of ander gebod hele families, steden en volkeren ombrengt, of straft met vreselijke plagen, wordt hier alleen bij de zaak Uria een kleine kanttekening geplaatst, en wordt koning David door de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora" een man die het juiste deed genoemd.

1 Koningen 15:5 5 omdat David gedaan had wat juist was in de ogen van de HEERE, en niet was afgeweken van alles wat Hij hem had geboden, alle dagen van zijn leven, behalve in de zaak van Uria, de Hethiet.

  • Zo lezen wij "in een schaduw-profetie dat ook over Jezus spreekt" dat de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora" David tot zijn zoon noemt.

Psalm 2:7 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt.

Nu sluit ik dan af met dezelfde vraag waarmee ik begonnen ben. Was koning David een man naar Gods hart? Als ik mij deze vraag zou beantwoorden blijft alleen nog het volgende over... Aan de vruchten herkent u de boom.​ Zijn de vruchten van koning David naar Gods hart? Wat zegt de Bijbel hierover?


Galaten 5:19-21 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

Zal een karakter zoals koning David volgens Gods maatstaven niet getroffen worden door de tweede dood?

Openbaring 21:8 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Wij kunnen er dan ook vanuit gaan dat deze vruchten/werken niet in harmonie gaan met Gods maatstaven. Zo kunnen wij dan de conclusie trekken dat koning David bij lange na niet een man naar het hart van God de Vader was. Wat wij wel weten is dat God de Vader dit soort karakters zal louteren. God de Vader zal een ieder geven naar zijn werken. Uiteindelijk zal iedereen beseffen dat alleen bij God de Vader redding, leven en geluk is, en dan zal uiteindelijk ook iedereen omkeren om het juiste pad te gaan bewandelen. Ook koning David!Notitie: Koning David is in werkelijkheid een schaduwbeeld van de ware Koning die komen zou, namelijk Jezus, die zijn schaduwfunctie in het licht van God de Vader uitwerkt.

Voorbeelden:

  • Beide zijn ze geboren in Bethlehem, (1 Samuel 17:12 / Lukas 2:11 / Johannes 7:42)

  • Beide zijn ze aangesteld tot koningen over Sion, (Psalm 2:6 / Romeinen 11:26-27)

  • Beide zijn ze een herdersfiguur, (Ezechiël 34:23, 1 Kronieken 17:7, Ezechiël 37:24, Johannes 10:11, Hebreeën 13:20)

Verder uitleg over schaduwbeelden: Mattheüs 12:42 gaat over de koningin van Scheba die naar koning Salomo ging voor wijsheid, maar Jezus is groter dan dat schaduwbeeld, en dus logischerwijs ook groter dan het schaduwbeeld van koning David. Koning Salomo ging nog fout op het laatst i.v.m. afgoderij, maar Jezus was zonder zonde. Koning Salomo bouwde een fysieke tempel, maar Jezus de geestelijke tempel. In Jezus is er steeds werkelijke vervulling op het eerder gebrachte schaduwbeeld.

0 keer bekeken