• HET MYSTERIE GODS

Echt ALLE mensen?!

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Sod HaElohim


Romeinen 5:18 18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

Als wij de bovenstaande vers lezen zou het overduidelijk moeten zijn dat God zeer zeker geen enkeling verloren zal laten gaan maar juist allen zal redden en tot Zich zal verzoenen! Maar toch is dat nu juist iets wat de meeste Christenen niet geloven en zelfs niet willen geloven.

Hoe gek het ook klinken mag geloven diezelfde mensen die ten eerste de Bijbelse boodschap dat God Redder aller mensen is verwerpen wel dat alle mensen zondaars zijn! Waarvoor ook wel vaak Romeinen 3:23 wordt aangehaald.

Romeinen 3:23 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Nu hebben wij hier dan met een typisch probleem te maken dat zich binnen het Christendom afspeelt, want wanneer het om de redding van allen gaat staat de Christelijke wereld zowat op de kop! Want dan beginnen ze als het ware te ziften om het ene woord (allen), want vanuit de Griekse vertaling staat er immers het woord (pas) dat zowel letterlijk allen kan betekenen maar ook (velen). Om er ook maar alles aan te doen om de goede boodschap te ontkrachten verlaagt de kerkleer de boodschap van redding van allen naar redding van velen. Maar daar zit het hem juist. Door dit belachelijk argument zou het dan net zo kunnen betekenen dat volgens Romeinen 3:23 niet allen, maar velen gezondigd hebben, want in diezelfde vers wordt namelijk ook het Griekse woord (pas) gebruikt dat zowel allen als velen zou kunnen betekenen. Maar toch weten die zelfde Christenen dat hier letterlijk over allen (alle mensen) gesproken wordt! Raar! Laten wij nu terug gaan naar Romeinen 5:18, twee keer komt in deze vers het woord allen in voor, in deze twee keer werd het Griekse woord (pas) gebruikt. Als wij deze vers lezen staat er in een zeer duidelijke context beschreven dat allen tot veroordeling kwamen door die ene daad van overtreding (Adam), en dat allen tot rechtvaardiging en leven komen door die ene daad van gerechtigheid (Gods Zoon, Jezus Christus). De context moge heel duidelijk zijn! Zo moeilijk is dit nu ook weer niet om te begrijpen, maar, nu komt het! Zou u de verdraaide kerkleer geloven laat u zich wijsmaken dat door de overtreding van Adam letterlijk allen tot veroordeling kwamen, wat klaar blijkend tot de dood voert, en, door de daad van gerechtigheid door Jezus Christus bij lange na niet allen tot rechtvaardiging en leven zullen komen, maar waarschijnlijk dan wel velen. Dit is toch gewoon belachelijk voor woorden! En boven alle dingen maakt het Adams daad krachtiger dan de daad van Gods Zoon, Jezus Christus, belachelijk tot en met! Dat God Redder aller mensen is moge duidelijk zijn! Laat ik deze Bijbelse belofte dan ook afronden met de volgende drie punten waarin de kerkleer gewoonweg niet slaagt om de goede boodschap te onderdrukken.

  • De kerkleer beliegt en bedriegt u! Het verdraait de Bijbelse boodschap waar het maar kan om u juist te laten geloven dat God niet bij machte is te redden en tot Zich te verzoenen, het verkondigd u een Evangelie van geen kracht, want tenslotte was de daad van Adam krachtiger dan de daad van Gods Zoon, Jezus Christus. De kerkleer laat u dus geloven dat God een nietsnut is die veel wil maar niks kan volbrengen, kort gezegd heeft Jezus Christus gefaald! En ook nog eens gelogen! Want Zijn laatste woorden aan het kruis waren (het is volbracht) (Johannes 19:30). Ondanks dat de kerkleer u beliegt en bedriegt is de goede boodschap dat God NIET liegt!


Titus 1:2 2 in de hoop des eeuwigen levens, dat God, die niet liegt, vóór eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl Hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt in de verkondiging,

Wat werd openbaar gemaakt?

Johannes 12:32 32 en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.

1 Timoteüs 4:10 10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

Kolossenzen 1:20 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

  • Wat is dan Gods welbehagen? Is het nu toch zoals de kerkleer het leert dat velen verloren zullen gaan, hel en u weet wel? Nee! Absoluut niet! Wilt u Gods wil echt kennen? Hier is het dan!


1 Timoteüs 2:3-6 3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

En daarvan getuig ik! Namelijk dat God werkelijk Redder aller mensen is door Jezus heen! "Hoe God mensen redt en het verlorene weer laat vinden leest u hier". U bent geliefd! God is liefde!

0 keer bekeken