• HET MYSTERIE GODS

Zijn echt ALLE dingen door Jezus geschapen?

Bijgewerkt: 12 aug 2019

Schrijver: Sod HaElohim

AANTEKENING: In dit artikel wordt over Yahweh geschreven als zijnde de duivel, maar in werkelijkheid gebruikt de god van deze wereld, de duivel, een titel die God de Vader toebehoort. Daardoor ontstaat er verwarring in "het oude Testament/ de Thora". Aan de vruchten herkent u de boom.​ Onlangs plaatste ik een reactie op FB waarbij ik liet uitblinken dat Jezus niet de schepper van alle dingen is die wij hedendaags om ons heen zien! En daarop kreeg ik dan een heel simpele reactie... Kolossensen 1:16.

Kolossenzen 1:16 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

Vers 16 spreekt hier nadrukkelijk over Jezus! En daarmee is de kous dan ook weer snel af voor menigeen Bijbel-onderzoeker. Voilà! Alles, maar ook werkelijk alles is door Jezus geschapen! Of staat er iets anders? Ja, er staat iets anders! Laten wij de grondtekst erbij nemen! ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα - "hoti en autō ektisthē ta panta".

Het woord "ektisthē" wordt in onze Bijbels vertaald als "werd gecreëerd/geschapen", alsof het verleden tijd is en dus alreeds geschied is! Maar dat staat er simpelweg niet! Je kan het ook anders vertalen, namelijk; "te creëren, scheppen, transformeren, maken". Dat leest zich dan wederom anders, alsof het nog moet gaan gebeuren! Dan lezen wij; "want in Hem zullen alle dingen geschapen/getransformeerd worden". En dat komt dan ook weer veel logischer overeen met de volgende vers.

Openbaring 21:5 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Als Jezus alle dingen nieuw maakt zou je haast wel kunnen suggereren dat Hij daadwerkelijk alle dingen nieuw zal scheppen of transformeren. Als Jezus alle dingen nieuw maakt, en dus de schepping zal transformeren, dan mogen wij ons afvragen wiens schepping Hij zal gaan herscheppen, toch? Jezus transformeert de schepping en dus ook de orde die voorheen door de YHWH uit het OT bepaald werd.

Een nieuwe hemel en aarde scheppen wil ook niet perse zeggen dat er letterlijk een nieuwe hemel en aarde geschapen zal worden, in dit geval gaat het hier om een transformatie oftewel herschikking van leiderschap. De YHWH uit het OT geeft er zelfs een keurig voorbeeld van, en guess what, wij zitten nog steeds onder dezelfde hemel en op dezelfde aarde. Het gaat dus om gezagsstructuren.

Jesaja 65:17 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.

Jesaja 66:22 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.

Psalm 104:5 5 Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

Er wordt dus niet gesproken over een doomsday-scenario waarbij de huidige hemel en aarde zullen vergaan, en ineens een compleet nieuwe hemel en aarde geschapen zal worden. Sterker nog, in Openbaring wordt het zelfs nog iets duidelijker beschreven;


Openbaring 21:2 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

Wij zien dus dat na het nederdalen Jezus alle dingen nieuw maakt! Trouwens daar is het waar de schepping van God de Vader begint, door Jezus die overigens de laatste Adam is. In het OT lezen wij de YHWH uit het OT scheppen door zijn Adam waar kennelijk als wij om ons heen kijken niet veel soeps uit ontstaan is. In het NT lezen wij God de Vader scheppen door Zijn Adam, waaruit enkel en alleen leven en volmaaktheid uit voort zal vloeien. In de schepping van God de Vader zit dus geen dualiteit zoals in die van de YHWH uit het OT. Meer hierover leest u in het artikel: "De ware Vader". De wereld, of laat ik zeggen de huidige schepping, ligt momenteel in het geheel niet in de handen van Jezus, laat staan dat de huidige schepping door of tot Hem geschapen zou zijn. De huidige schepping ligt namelijk in de handen van de boze.


1 Johannes 5:19 19 Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.

Efeze 6:12 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

En wanneer Jezus de gehele schepping van zowel hemel als aarde getransformeerd zal hebben, of laat ik zeggen, wanneer Hij alles op orde gesteld heeft naar de wil van God de Vader, dan zal ook Hij uiteindelijk de gehele schepping en dus het gehele gezag overdragen aan God de Vader.

1 Korinthe 15:28 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Het zou dus ook ontzettend krom begrijpend lezen zijn wanneer wij moeten aannemen dat God de Vader alles schiep naar het huidige, het huidige laat opknappen door Zijn Zoon die minder als Hem is, en dan vervolgens alles weer terug krijgt door Zijn Zoon. Dat is dan geen goed nieuws! Want de Zoon deed het dan beter als Zijn Vader. En was alreeds al het huidige door God de Vader geschapen, laten wij dan niet zo sullig doen, want dan was Hij toch alreeds alles in allen.

Een extraatje!

Openbaring 13:8-9 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. 9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen.

De grondlegging (καταβολῆς, "katabolēs" = neerwerpen of funderen) begint dus pas als het Lam geslacht is! Niet bij Adam, maar bij de dood van Jezus. Daar begint de schepping van God de Vader!