• HET MYSTERIE GODS

Is God de Vader een aanvoerder van verkrachters?

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Sod HaElohim

AANTEKENING: In dit artikel wordt over Yahweh geschreven als zijnde de duivel, maar in werkelijkheid gebruikt de god van deze wereld, de duivel, een titel die God de Vader toebehoort. Daardoor ontstaat er verwarring in "het oude Testament/ de Thora". Aan de vruchten herkent u de boom.


Nooit had ik verwacht dat het zover zou komen een artikel zoals deze te schrijven, maar blijkbaar is de nood ontzettend hoog om te leren begrijpen dat liefde op geen enkele wijze de gevoelens van een enkeling kan kwetsen. En toch is het zo hard te bevatten voor de massa, en dit zelfs anno 2019!


1 Korinthiërs 13:4-7 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

God is liefde! En enkel naar Hem wil ik wijzen! Want er is geen volmaakter beeld van de liefde dan God de Vader zelf die liefde is.

1 Johannes 4:16 16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

1 Johannes 4:8 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Het is zo simpel dat zelfs een kleuter het begrijpen kan! De liefde doet de naaste geen kwaad! En nu wij weten dat God de Vader liefde is moet het toch vanzelfsprekend zijn dat wij Hem het kwaad niet kunnen toeschrijven?!


Romeinen 13:10 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

En het is juist om te getuigen van Zijn liefde en licht dat deze site het kaf van het koren scheidt en het contrast duidelijk wil tonen tussen God de Vader die liefde en licht is en Zijn (gevallen woordvoerder) tegenstander, de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora". Is God de Vader een aanvoerder van verkrachters? Nu dan heb ik een week geleden een tekst op sociale media gedeeld waarin het volgende statement in stond vermeld:

Echte mannen nemen afstand van de YHWH uit het OT! ✋🤨 Wij zeggen NEE tegen onderdrukking en verkrachting!

Ook heb ik op diverse fora's dit thema aangehaald waarin de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora" vrouwen met verkrachting dreigde en zelfs liet verkrachten. Hierop heb ik nogal wat reacties binnen gekregen waar mijn hart van brak, sommige reacties waren dan ook zo pervers dat ik deze dan ook gelijk heb moeten verwijderen uit respect voor iedere vrouw op deze wereld.


Deuteronomium 21:10-14 10 Wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de Here, uw God, hen in uw macht geeft en gij uit hen gevangenen maakt, 11 en gij ziet onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen, 12 dan zult gij haar in uw huis brengen; zij zal haar hoofdhaar afscheren, haar nagels knippen, 13 het kleed, dat zij bij haar wegvoering droeg, afleggen en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen; daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt. 14 Hebt gij geen behagen meer in haar, dan zult gij haar laten gaan, waarheen zij wil; gij moogt haar in geen geval voor geld verkopen; gij moogt haar niet als slavin behandelen – want gij hebt haar gedwongen.

Hoe bizar het ook klinkt, ik heb zelfs op Deuteronomium 21:10-14 als reactie ontvangen dat dit JUIST een daad uit liefde is en het zelfs getuigd van liefde naar de (krijgsgevangen) vrouw, ik citeer:

"Sod HaElohim, de tekst die je voorlegt over de Israëlieten die een vrouw mee naar huis mogen nemen getuigt juist van respect. Er staat "dat gij haar zult laten gaan naar haar begeerte". Haar begeerte, dus niet wat de man wil, maar wat de vrouw wil. Er staat in deze passage niks over verkrachting. De vrouw krijgt een maand de tijd om al het verdriet te verwerken. Dat is een bijzonder liefdevolle regeling, zeker voor die tijd. (.....)"


Hier zien wij hoe pervers de Schrift verdraaid wordt, een krijgsgevangene vrouw meenemen omdat ze er gewoonweg (lekker) uit ziet wordt als een respectvolle daad gezien? Dit is om van te walgen! Daarnaast wordt het zo gebracht dat de (gevangene) vrouw in feite vrij was en dus naar haar eigen begeerte weg kan gaan! Ook dit is krom lezen! Het staat namelijk in dezelfde vers geschreven dat de voorwaarde is dat eerst de man uitgekeken is op zijn krijgsgevangene vrouw en haar daarop moet vrij laten wanneer hij er simpelweg geen zin meer in heeft. Zo eindigt dat stuk; "– want gij hebt haar gedwongen". Dit is perversiteit goed willen praten en zelfs respectvol en liefdevol willen betitelen. Ook zegt de schrijver van de reactie nergens iets over verkrachting te kunnen lezen in deze desbetreffende passage! In vers 13 staat; "daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen", wat staat nu in de grondtekst?


Er staat dus letterlijk dat de man in haar kan gaan, het moge duidelijk zijn dat hier over penetratie gesproken wordt. Maar er zijn nog duidelijkere passages die verkrachting onder het gezag en dreiging van de Yahweh uit "het oude Testament/ de Thora" onderstrepen!

2 Samuël 12:11 11 Zo zegt de Here: Zie, Ik zal over u een kwaad doen komen, uit uw eigen huis; Ik zal uw vrouwen voor uw ogen weghalen en aan uw naaste geven; die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag.

Zacharia 14:2 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden.

Numeri 31:17-18 17 Nu dan, doodt al wat onder de jeugdigen van het mannelijk geslacht is; en ook alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad, zult gij doden. 18 Maar alle jeugdigen onder de vrouwen, die geen gemeenschap met een man hebben gehad, zult gij voor u laten leven.

Nu dan, hoe moeten wij dit alles dan wel niet begrijpen? Is het niet kwaad? Is het niet duister? Is het niet pervers? Een ding moge duidelijk zijn, diegene die hier achter zit is bij lange na niet God de Vader! Want God is liefde, en liefde doet de naaste geen kwaad.


Romeinen 13:10 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Wij hebben hier duidelijk te maken met de duivel die zich voordoet als God, maar Hem niet is! Geliefde lezers, God de Vader is onveranderlijk, net zo in Zijn liefde, net zo in Zijn licht! Het kwaad is niet uit Zijn aard, net zo is het duister niet uit Zijn licht! Want God is licht, en in Hem is in het geheel geen duisternis.

1 Johannes 1:5 5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

God de Vader is enkel en alleen goed! En wat Hij doet, is goed!


Jakobus 1:17 17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

De Waarachtige God die wij Vader mogen noemen zou zoiets als vrouwen vernederen nooit opgedragen kunnen hebben omdat het simpelweg niet overeenkomt met Zijn karakter, en het absoluut geen onderdeel van Zijn liefde is.

0 keer bekeken