• HET MYSTERIE GODS

5 absurditeiten van de hel-doctrine

Schrijver: Sod HaElohim

De hel-doctrine is niet alleen on-Bijbels, het is volkomen absurd, onlogisch en onzinnig.

In dit artikel zal ik 5 absurditeiten van de hel-doctrine bespreken:


1. De hel-doctrine is in tegenspraak met de liefhebbende, genadige, vergevende aard van God de Vader


De Bijbel zegt dat God de Vader liefde is, Zijn genade is eindeloos ​​en wanneer de zonde (overtreding) toeneemt, is Zijn genade meer dan overvloedig aanwezig. God is dezelfde God als gisteren, vandaag en morgen. Dat alleen al maakt het absurd om in de hel te geloven.

Romeinen 5:20-21 20 De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, 21 opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.

De hel-doctrine is slechts een verdraaide Augustijnse theologie die Gods liefde tracht een te maken met een eindeloze hel-doctrine. Helgelovige predikers gebruiken absurde redeneringen om te zeggen dat eeuwige marteling in de hel, voor de overgrote meerderheid van de mensheid die als ongelovigen sterft, een daad van Gods liefde is die Zijn volmaakte gerechtigheid toont. Dit is totaal verwrongen redeneren boven alle begrip!


2. De hel-doctrine beeldt God af als een vernietiger van zijn eigen werken, onrechtvaardig en toornig.


De hel maakt een absolute bespotting van Gods gerechtigheid. Als de hel-doctrine een ware doctrine zou zijn, dan zou het het vreemdste en wreedste type van rechtvaardigheid zijn dat men zich ooit zou kunnen voorstellen. Wat voor soort gerechtigheid zou het zijn voor een alwetende en alles liefhebbende God, die vanaf het begin het einde kent en die van tevoren wist dat de mens zou zondigen, dan doorgaan met "het creëren" van meerdere miljarden mensen, naar "zijn eigen" beeld, om ze uiteindelijk voor eeuwig te straffen vanwege hun zonden die ze begaan hebben in die relatief weinige jaren van hun tijdelijke bestaan ​​in dit leven? Of God de Vader onze "directe" schepper is? Klik hier.


3. De hel-doctrine ontkent de soevereiniteit van God.


De Bijbel zegt duidelijk dat Gods wil is om alle mensen te redden. De hel-doctrine beeldt God af als een zwakke en machteloze God die niet in staat is Zijn wil te vervullen om allen te redden.


1 Timoteüs 2:3-4 3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Kolossenzen 1:19-20 19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

4. De hel-doctrine verwerpt het evangelie van Jezus Christus.


Het evangelie draagt juist de boodschap dat de eniggeboren Zoon van God, Jezus Christus, aan het kruis stierf om de zonden van de hele wereld te dragen en dat Hij, Jezus Christus, inderdaad de Verlosser van alle mensen is, zoals de Bijbel ons duidelijk vertelt. Dit is inderdaad het ware evangelie. Dus, hoe kan Jezus Christus de Verlosser van alle mensen zijn, maar falen om alle mensen te redden? Dit is gewoon niet logisch. De hel-doctrine verwerpt het evangelie van Jezus Christus volledig.


1 Timotheüs 2:5-6 5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.

5. De hel-doctrine moedigt een geest van onvergevingsgezindheid, vooroordelen en wraak jegens een ander aan.


Voorbeeld: Het traditionele christendom heeft een schandelijke en beruchte geschiedenis vol van antisemitisme. Ik twijfel er niet aan dat de oorzaak van deze "christelijke" antisemitisme een gevolg uit het geloven in de hel-doctrine is. Veel kerkvaders waren meedogenloos en hatelijk jegens de joden.


Als zij het ware evangelie van Jezus Christus als de Verlosser van de wereld hadden begrepen en erin zouden geloven, wat natuurlijk ook verlossing van alle joden zou betekenen, dan zou het christendom van zijn antisemitische geschiedenis gespaard zijn gebleven.


Mattheüs 5:43-44 43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

Het is niet mogelijk voor christenen om van hun vijanden te houden, zoals bevolen door Jezus Christus, als ze in de hel-doctrine geloven.


De hel-doctrine is een on-Bijbelse, absurde en onlogische, door de mens gemaakte doctrine om angst bij mensen teweeg te brengen. God is liefde!


1 Johannes 4:8 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

1 Johannes 4:18 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
0 keer bekeken